Aktualnoci

Starsi znaczy aktywni

Starsi znaczy aktywni

Data publikacji: 17/02/2013, 17:33:27

Istnieje stereotyp wg którego osoba 60+ to ubogi emeryt, chodzący po przychodniach, roszczeniowy i stetryczały, ktoś, z kim nie warto się liczyć. Takie działania jak Wolontariat 60+ w organizacjach pozarządowych pokazują, że to bardzo brutalne przekłamanie. I dlatego jako Towarzystwo decydujemy się z nim walczyć. Już po raz piąty.

Zainteresowanie realizowanym projektem przekroczyło jednak nasze oczekiwania. Docelowo w programie miało wziąć udział 96 seniorów, którzy poprzez różne formy zajęć mieli pozyskać nowe umiejętności, pozwalające im na pracę wolontariacką i swobodne funkcjonowanie w błyskawicznie rozwijającym sią świecie. Dotychczas powstało już sześć grup skupiających chętnych do takich działań, obejmujących zarówno Gdańsk, jak i Sopot czy Gdynię, i zgodnie z naszymi szacunkami zakładana liczba 96 uczestników już dawno została przekroczona. Więcej: wciąż rośnie.

Jak widać, zapotrzebowanie na aktywizację wolontariacką wśród osób starszych jest spore. Zwłaszcza w Trójmieście, gdzie osoby powyżej 60. roku życia stanowią 26% ogółu ludności (ok. 102 000 osób!). Ponadto zgodnie z naszym doświadczeniem z lat 2009-2011 zainteresowanie tego typu działaniami wśród osób starszych wzrasta z każdym kolejnym rokiem. Rok 2013 jest tego przykładem. Stanowi to jasny sygnał, że seniorzy nie zamierzają usuwać się na margines społeczny, a jedyne czego potrzebują, to niewielkie wsparcie w swojej integracji z nowoczesnym społeczeństwem.

Dlatego na nasze działania składają sią między innymi warsztaty z języka angielskiego i z obsługi komputera, zajęcia couchingowe pod okiem psychologa, a także wprowadzenie w funkcjonowanie placówek pozarządowych i stworzenie sieci realnych powiązań, które pozwalają na skuteczne włączenie osób starszych jako wolontariuszy w konkretnych placówkach działających w Trójmieście. Wszystko  zgodnie z tzw. koncepcją aktywnego starzenia się zakładającą umożliwienie osobom starszym utrzymania jak najdłuższego okresu aktywności.

Aktywizacja wolontariacka osób starszych to szansa dla wszystkich członków społeczności lokalnej. Szansa na wykorzystanie umiejętności seniorów w pracy na rzecz całej społeczności, szansa na dowartościowanie ich jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, zbudowanie międzypokoleniowych więzi opartych na szacunku, solidarności i wzajemnym zrozumieniu, a także na zmianie społecznego postrzegania starości, jako okresu nie tylko pożytecznego, ale i pięknego. KK

ZLECENIE PUBLICZNE W RAMACH RZąDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOśCI SPOłECZNEJ OSÓB STARSZYCH. FINANSOWANe
ZE śRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOłECZNEJ.

powrt do listy