Aktualnoci

Zapraszamy do zapisów

Zapraszamy do zapisów

Data publikacji: 27/12/2022, 08:01:37

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia - język angielski  (różne  poziomy)                                                                        

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" wznawia rekrutację na bezpłatne szkolenia językowe w ramach projektu "Wszechnica kwalifikacji językowych i komputerowych". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne)

Szkolenia językowe (język angielski) będą odbywać się na różnych poziomach (od A1 do B2). Zajęcia obejmują 120 godzin lekcyjnych i będą odbywać się stacjonarnie. Grupy będą liczyły po 12 osób o podobnym poziomie znajomości języka. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem TGLS. Uczestnicy/czki otrzymają certyfikaty zgodnie z wynikami egzaminu na poziomie odpowiadającym ich umiejętnościom.

Osobom biorącym udział w szkoleniach zostaną zapewnione podręczniki i materiały szkoleniowe.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W szkoleniu mogą uczestniczyćosobymające ukończone 18 lat, któreposiadają miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie woj. pomorskiego i są:

- zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, współpracujące (zgodnie  ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek/małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym pozostający  we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagający przy prowadzeniu działalności)

- samozatrudnione

- zatrudnione w podmiotach  ekonomii społecznej(np. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  zakłady pracy chronionej, jednostki reintegracyjne,organizacja pozarządowe lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i  4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

- prowadzące gospodarstwo rolne oraz osoby współpracujące

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby w wieku 50+ i /lub o niskich kwalifikacjach.

ZAPISY i bliższe informacje:

e-mail: tewp.projekty@gmail.com

Zgłoszenia na formularzu (w załączniku)

tel. 58 345 11 66  (w godz.14.00-17.00)

Kontakt listowny lub osobisty (w godz.14.00-17.00); 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 lok.130 (I piętro)

powrt do listy