O projekcie

Życie zaczyna się na emeryturze

 

Celem ogólnym zadania jest aktywizacja seniorów zamieszkujących w Gdańsku (osób 60+) w środowisku lokalnym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach aktywizujących. Jest skierowany do osób starszych, dla których formuła Uniwersytetu III Wieku jest zbyt ambitna i trudna. Sposobem realizacji zadania jest prowadzenie zajęć aktywizujących: edukacyjnych o charakterze uzupełniania wiedzy i umiejętności (komputer, Internet, język angielski) oraz służących zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (realizacja zajęć edukacyjnych dla 25 osób objętych projektem w wymiarze 60 godzin).

 

Osiągnięcia projektu:

- społeczna aktywizacja 25 seniorów/ek w wieku emerytalnym biorących udział w projekcie poprzez udział w szeregu zajęć o charakterze edukacyjnym

- zmniejszone zagrożenie wykluczeniem 25 osób w wieku emerytalnym – mieszkańców/mieszkanek Gdańska

- 25 starszych osób uzupełni kompetencje w zakresie ITC oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym partycypację w nowoczesnych mediach informacyjno-komunikacyjnych

- poprawa kondycji intelektualnej i psychicznej oraz stanu zdrowia 25 seniorów/ek biorących udział w projekcie dzięki procesowi uczenia się i wykorzystywania w życiu na nabytej wiedzy

- wzmocnienie samooceny 25 seniorów/ek i wzrost ich wiary we własne siły,

- rozwój umiejętności 25 uczestników projektu w zakresie gospodarowania czasem dzięki  dyscyplinie zajęć

- samorealizacja, rozwój uzdolnień i hobby 25 uczestników/czek dzięki udziałowi w edukacyjnych zajęciach artystycznych