O projekcie

Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół

Projekt Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”

„Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół.”

Autorka projektu mgr Magdalena Honkisz

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

 Niniejszy projekt ma przybliżyć społeczeństwu województwa pomorskiego tematykę globalnej edukacji i MCR, a ponieważ zamierzamy całe  przedsięwzięcie opisać na stronach www Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”, będzie on powszechnie dostępny. Chcemy zainspirować oraz wesprzeć merytorycznie i metodycznie lokalne inicjatywy społeczne, a także zachęcić do działania na rzecz innych ludzi, szczególnie  młodzież szkolną. Pragniemy także wskazać społeczeństwu drogę pomocy i przykłady dobrych praktyk  oraz uświadomić jak ciżki jest los  ludzi, szczególnie kobiet i dzieci na świecie.

Projekt obejmie swym działaniem młodzież i społeczności lokalne, gdyż istotą podjętych przedsięwzięć będzie stworzenie i realizacja imprez, które otworzą się dla miejscowej ludności.

Projekt uwzględnia następujące aspekty:

a) przygotowanie w oparciu o doświadczoną grupę edukatorów, materiałów edukacyjnych wprowadzających w zakres tematyki, które zostaną rozpropagowane w środowisku szkolnym województwa pomorskiego

b) wypracowanie szczegółowego kalendarza przedsięwzięcia oraz wykaz imprez, które będą mogły odbyć się w ramach szkolnych projektów i lokalnych przedsięwzięć realizowanych podczas TEG ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zbiórce funduszy na rzecz szkoły w Afryce

c) opracowanie szczegółowego regulaminu konkursu, zasad jego realizacji oraz rozesłanie do szkół materiałów: pisma przewodniego i regulaminu

d) opracowanie standardowego wzoru sprawozdania z imprez środowiskowych oraz rozesłanie do szkół zadań do wykonania i zasad prezentacji w ramach Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej

e) opracowanie sprawozdań i przygotowanie materiałów oraz programu harmonogramu Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej

 f) stworzenie „Interaktywnej Księgi Informacji” gdzie umieszczone zostaną przesłane przez szkoły materiały

g) przygotowanie list prelegentów na Pomorski Dzień Edukacji Globalnej

 W tym celu, na początku września zostanie powołany sześcioosobowy zespół  doświadczonych edukatorów, przygotowanych merytorycznie i metodycznie, który w ciągu dwóch – trzech tygodni przygotuje materiały informacyjne dotyczące:

- edukacji globalnej, MCR i sprawiedliwego handlu

- Afryki

- kalendarza TEG

- imprez

- konkursu „Dookoła Afryki”

Materiały te w skondensowanej formie, wraz z informacją o przedsięwzięciu oraz kalendarzem i wykazem imprez, zostaną rozesłane do szkół. Natomiast ich pełna wersja zostanie opublikowana na stronach www tewp

Wszystkie działania w tym zakresie podejmiemy wraz z lokalnymi mediami, które na bieżąco będą informowały o przedsięwzięciu.

Materiały edukacyjne dotyczące edukacji rozwojowej i MCR oraz problematyki afrykańskiej zostaną opracowane w oparciu o strony internetowe różnych międzynarodowych oraz polskich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką, tłumaczenia z języka angielskiego i francuskiego zostaną dokonane przez wolontariuszy. Część materiałów w formie wykładów – opracowana zostanie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego (Wydziały: Historyczny i Ekonomiczny) oraz osoby, które były w Afryce i mogą podzielić się swoim doświadczeniem będą pochodzić stamtąd.

Obok materiałów merytorycznych pojawią się również materiały metodologiczne, które pozwolą nauczycielom w swoich szkołach oraz  środowisku lokalnym  na realizację przedsięwzięcia, czyli scenariusze zajęć, projekty, środki dydaktyczne, przykłady dobrych praktyk,  itp. Otrzymają także regulamin konkursu i zasady uczestnictwa  oraz harmonogram i program przedsięwzięcia.

Podczas spotkań zespołu organizującego Tydzień Edukacji Globalnej i Pomorski Dzień Edukacji Globalnej zostanie także dopracowany kalendarz lokalnych imprez szkolnych, środowiskowych oraz Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej, który będzie okazją do prezentacji wypracowanych działań lokalnych oraz finałem konkursu „Dookoła Afryki”

Istotnym czynnikiem naszego działania będzie,  od początku realizacji naszego przedsięwzięcia,  idea wspierania innych ludzi oraz chęć  dzielenia się, stąd pomysł zbiórki funduszy na rzecz jednej z afrykańskich szkół

 Formuła konkursu

Konkursem chcemy objąć wszystkie poziomy nauczania. Intencją naszą jest zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi aspektami problematyki afrykańskiej, i dlatego proponujemy rozbudowaną formułę konkursu aby stała się ona istotnym elementem naszych działań. Zakładamy, że będzie miał on  wieloaspektowy charakter, a jego celem jest nie tylko nabycie pewnego poziomu wiedzy, ale także wielu umiejętności, m.in.: poszukiwania i weryfikacji materiałów, komunikacji i współpracy w grupie. Ważnym elementem jest też kształtowanie  wrażliwości, także plastycznej, tak więc  zaplanowany konkurs będzie konkursem wiedzy i konkursem plastycznym. Formuła ta stanie się  osią zorganizowanego przez nas Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej, kończącego przedsięwzięcie, gdyż zasady konkursu są tak skonstruowane by prezentacja efektów mogła stać się zapisem pewnego doświadczenia, które stało się udziałem uczestników i którym mogą podzielić się z innymi osobami, a także je upowszechniać.

Zasady konkursu: uczestniczące szkoły powołają zespoły 5 - 7 osobowe, które pod opieką nauczycieli, stworzą własne projekty, wg załączonej zasady konkursowej:

Szkoły podstawowe :

Poziom klas I – III – temat: „ Zwyczaje, bajki i zabawy dzieci afrykańskich” – w ramach swego projektu uczniowie wykonają plastyczny opis życia dzieci w Afryce w formie prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami, oraz stworzą zabawkę, stworzoną wyłącznie  z materiałów i surowców naturalnych na podobieństwo tych, którymi najczęciej bawią się dzieci w Afryce

Poziom klas IV – VI – temat: „ Afrykańskie przyrodnicze abc” – w ramach swego projektu uczniowie stworzą w postaci komiksów historię spotkania z przyrodą afrykańską. Warunkiem niezbędnym musi być wykorzystanie rzeczywistych walorów afrykańskiej przyrody.

Gimnazjum – temat: „Afryka, jak wielki dom z licznymi pokojami. Każdy pokój to inne, odmienne wnętrze...” (Dorota Łajło) – nasza podróż po kontynencie afrykańskim - w ramach swego projektu uczniowie przedstawią w zwizualizowany sposób swoją wizję Afryki. Mogą uwzględnić jej historię, kulturę, wielokulturowy charakter, geografię itp. aspekty. Szczególnie ważnym będzie ukazanie jej bogactwa i różnorodności.

Szkoły ponadgimnazjalne – temat: „Wielość kultury – bogactwem Afryki – sztuka, której nie znamy” – zadaniem uczniów będzie stworzenie wirtualnej galerii wybitnych twórców (literatury, filmu, muzyki czy sztuki) w zgodzie z ideę wybitnego reżysera senegalskiego Djibrila Diop Mambety „ Robienie filmów, nie jest rzeczą trudną. Kiedy zamykasz oczy widzisz ciemność, ale jeśli zamkniesz je jeszcze mocniej wtedy zaczniesz widzieć małe gwiazdki. Niektóre z nich są postaciami ludzkimi, inne zwierzętami, końmi, ptakami. Teraz, wystarczy im powiedzieć jak się poruszać, gdzie iść, kiedy upaść... i masz gotowy scenariusz. Potem otwierasz oczy i film jest już gotowy"

Uczniowie będą mieli miesiąc na stworzenie swoich prac w ramach konkursu. Zadania będą tak sformułowane, by musieli popisać sie wiedzą merytoryczną, pomysłowością, kreatywnością

Po wstępnej weryfikacji prac jury wybierze te, które spełniły wszystkie kryteria konkursowe. Ich autorzy zostaną zaproszeni do prezentacji podczas uroczystości Pomorskiego Dnia Edukacji rozwojowej. Zostaną one także opublikowane na stronach internetowych tewp,  najbardziej interesujące i profesjonalnie przygotowane zostaną nagrodzone.

Istotnym walorem będzie fakt, że po zakończeniu projektu nasze Stowarzyszenie będzie pełniło w jeszcze większym stopniu rolę edukacyjną i informacyjną, zapewniając stały dostęp do informacji na temat edukacji rozwojowej MCR, Afryki. W przyszłym roku będziemy kontynuować tematykę  poświęcając ją problemom innych stron świata np. Azji czy Ameryki pd.

Formuła konkursu jest tak przygotowana by stanowiła  podstawę Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej. Jednak przewidujemy podczas spotkania także dyskusję panelową na temat sytuacji krajów Południa, szczególnie Afryki i form solidarnościowej pomocy oraz sprawiedliwego handlu. Stąd pomysł  by stworzyć sieć pomorskich sklepów gdzie można zakupić towary ze znakiem FT i rozpropagować w ramach naszego przedsięwzięcia.

 Pomorski Dzień Edukacji Globalnej

A) Prezentacja efektów pracy zespołów szkolnych

Wystąpienia przedstawicieli zespołów ze swoistym „Atlasem białych plam”, czyli katalogiem tych przeszkód, które utrudniały im zmierzenie się z materią i powodują, że tak mało wiemy o innych – ten element uważamy za niezwykle istotny  w realizacji przedsięwzięcia gdyż stanowi zapis impulsu do kontynuowania całego projektu.

B) Spotkania z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą Afryce

C)  Wystąpienia prelegentów – osób, które doświadczyły Afryki i podzielą się tym doświadczeniem z uczestnikami.

 Wprowadzenie

Środowisko społeczności województwa pomorskiego, zapewne nie odbiega od tzw. „średniej krajowej”, czyli jego wiedza na temat edukacji rozwojowej, MCR czy sprawiedliwego handlu oraz Afryki jest stosunkowo nikła, często stereotypowa.  Jest też ono dość mocno zróżnicowane, gdyż w miastach społeczność jest zdecydowanie bardziej różnorodna, bardziej zróżnicowana kulturowo, natomiast w środowiskach małomiejskich i wiejskich, do których szczególnie pragniemy dotrzeć z naszym przedsięwzięciem, ma charakter dość jednorodny, monokulturowy, czasami zamknięty. Ponieważ jednak zdajemy sobie sprawę, że dzisiejszy świat to „system naczyń powiązanych” i że uczestniczymy w tym systemie, warto aby z tą wiedzą trafić  do różnych środowisk.

Problemem, z którym będziemy mieli do czynienia będzie zarówno niedostatek wiedzy, stereotypy jak i brak zainteresowania tematem. Jednak uważamy, ze intencja projektu, najważniejszy w zasadzie cel by pomóc konkretnej afrykańskiej szkole, będzie czynnikiem motywującym i zachęci szkoły do działania.

 Zakres tematyczny projektu: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

 Cele projektu

Celem ogólnym Państwa projektu, zgodnie z celami niniejszego konkursu, jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, a w szczególności: ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego z zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

 Cele bezpośrednie

Bezpośrednie cele, które pragniemy zrealizować podczas naszego przedsięwzięcia, które wpisują się w cele ogólne, to przede wszystkim:

-  wymierna pomoc dla szkoły w Afryce, gdyż przełoży się ona na wsparcie materialne: książki, zeszyty, pomoce itp.

- podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa województwa pomorskiego na temat MCR i edukacji rozwojowej, sprawiedliwego handlu

-  uwrażliwienie społeczności lokalnej i wskazanie jej konkretnych działań dobrych praktyk

-  budowanie przekonania, że nawet indywidualnie mamy wpływ  na kwestie globalne

-  podniesienie kompetencji uczestników

-  stworzenie bogatego źródła informacji w postaci zasobów internetowych

 Zakładane rezultaty działań

Rezultaty, które zakładamy, że zostaną uzyskane w trakcie realizacji projektu, to:

-  wymierna pomoc dla jednej z afrykańskich szkół, która będzie mogła zaspokoić swoje najważniejsze potrzeby

-  powstanie materiałów edukacyjnych, które będą mogły wykorzystywać w swojej pracy szkoły i inne instytucje edukacyjne

-  szeroka dostępność materiałów poprzez strony www

-  szansa na stworzenie trwałej współpracy uczestników projektu

-  możliwość kontynuacji i multiplikacji projektu

-  wymierna współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką edukacji rozwojowej.

Załącznik: