O projekcie

Akcja reaktywacja 2.0

 

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z AEIFORUM (Grecja) realizuje projekt pn. „Akcja reaktywacja 2.0”.

Nr umowy: MWSO-1-2018-32

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 30.06.2019

Celem głównym projektu grantowego jest m.in. poprawa dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cele szczegółowe:

1) Wsparcie dostępu do zatrudnienia osobom bezrobotnym  poprzez dostarczenie innowacyjnego i nieszablonowego rozwiązania informatycznego umożliwiającego sprawną i kompleksową diagnozę osób poszukujących pracy;

2) Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie usprawniania procesu doradztwa zawodowego pracowników pochodzących z kraju wnioskodawcy, jak i partnera projektu grantowego;

3) Wspieranie pracodawców w procesie rekrutacji potencjalnych stażystów/pracowników;

4)Zwiększenie atrakcyjności projektów finansowanych z UE, których kluczowym elementem są szkolenia zawodowe.

Szczegółowe informacje o projekcie – www.oneiros-rpg.pl

Projekt jest realizowany w ramach grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer projektu: POWR.04.03.00-00-0093/17