O projekcie

Aktywni bez względu na wiek

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. Realizacja polega na stworzeniu oferty odpowiadającej ich problemom,  np. trudnej sytuacji z powodu sytuacji materialnej, rodzinnej lub niepełnosprawności, a także zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja uczestników:

Spotkania rekrutacyjne organizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Okręgowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku, parafiami oraz organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby starsze lub pracującymi na rzecz osób starszych. Indywidualne rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez wolontariuszy. Przyjmowanie zgłoszeń z rekrutacji otwartej (plakaty, ulotki, ogłoszenia). Wypełnienie przez uczestników ankiet zgłoszeniowych. Rozmowy kwalifikacyjne - przeprowadzenie rozpoznania potrzeb i możliwości uczestników. Ustalenie listy uczestników oraz listy rezerwowej (w przypadku rezygnacji którejś z zakwalifikowanych osób na jej miejsce będzie przyjmowana osoba z listy rezerwowej). Osoby zakwalifikowane do projektu jako czynnik motywujący, wytwarzający poczucie więzi z projektem i społecznością Gdańska otrzymają Legitymację Aktywnego Senior i gadżety promocyjne miasta Gdańska.

 Zajęcia edukacyjne:

Zajęcia edukacyjne będa organizowane w niedużych grupach (maksymalnie 20-osobowych).         

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych :

1. Naucz się dbać o zdrowie - Ogólne wiadomości o funkcjonowaniu organizmu w starszym wieku - Zasady zdrowego stylu życia osoby starszej - Dietetyka - dieta osoby starszej, diety w poszczególnych schorzeniach, tworzenie jadłospisów, warsztaty kulinarne - Schorzenia wieku podeszłego i ich profilaktyka - zdrowy duch – warsztaty psychologiczne - jak radzić sobie ze zmniejszona sprawnością lub niepełnosprawnością

2. Senior dogania świat - nauka obsługi komputera i Internetu - bezpłatne komunikatory np.Skype - portale społecznościowe jako sposób na samotność - obsługa telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów - obsługa bankomatów, kont internetowych - nauka języka angielskiego Uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia komputerowego i kursu języka angielskiego.

3. Aktywny senior w społeczności lokalnej - co to jest wolontariat? szkolenie na temat idei, celów i obszarów wolontariatu i informowanie o możliwościach w zakresie wolontariatu seniorów - prawa i obowiązki wolontariuszy

4. Senior i prawo - jak nie dać się oszukać - prawa konsumenckie - prawo rodzinne, spadki, darowizny - świadczenia i emerytury - jak walczyć z dyskryminacją ze względu na wiek - człowiek starszy a prawa człowieka i obywatela

5. Senior i pieniądz - nowoczesna bankowość - jak uniknąć kłopotów finansowych - budżet domowy

6.Opieka domowa - jak opiekować się osobą chorą/niepełnosprawną w domu - podstawowe umiejętności pielęgniarskie (ćwiczenia na manekinach) - zmiana pościeli, higiena osobista, zmiana opatrunków, pampersów, karmienie itp. - pierwsza pomoc przedlekarska Opanowanie tych umiejętności pozwoli nie tylko na wykorzystanie ich w domu dla członków rodziny, lecz także umożliwi sprawnym fizycznie seniorom/kom zarabianie w charakterze opiekuna/ki

7. Chcę się dowiedzieć .. (- zajęcia, których tematy zostaną zaproponowane przez uczestników. Program edukacyjny wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności przydatne w życiu osobistym, pomagające utrzymać dobrą kondycje i aktywnie uczestniczyć w życiu, pomocne także w poszukiwaniu pracy w przypadku osób, które chciałyby ją podjąć lub dorobić do emerytury czy renty. 

 Zajęcia ruchowe:

Zajęcia będą zgodne z zaleceniami lekarskimi dotyczącymi aktywności ruchowej. Osoby zamierzające uczestniczyć w treningach zdrowotnych muszą mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań. Będą prowadzone zajęcia kinezygerontoprofilaktyki, ukierunkowane na trening zdrowotny, których celami są: – kreacja zdrowia i zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się (profilaktyka) poprzez utrzymywanie i doskonalenie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w życiu codziennym; – zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym głównie choroby niedokrwiennej serca i chorób metabolicznych m.in. poprzez poprawę sprawności układu krążenia, rozwijanie przyzwyczajeń do higienicznego trybu życia; – rehabilitacja i leczenie chorób m.in.: układu krążenia, narządów ruchu, chorób metabolicznych, nerwic. Treningi będą odbywać się w zależności od warunków atmosferycznych: – na świeżym powietrzu, – na sali gimnastycznej; – na basenie w wymiarze 45 minut raz w tygodniu dla każdej z grup Treningi dadzą realny, zauważalny skutek w postaci poprawy kondycji fizycznej uczestników

 Zajęcia integracyjne:

Zajęcia integracyjne mają na celu włączenie się każdego z seniorów w społeczność projektową, wzajemne poznanie się, nawiązanie komunikacji i interakcji z innymi ludźmi, wspólne kultywowanie obyczajów świątecznych i wspólną zabawę Przeciwdziałają izolacji i poczuciu osamotnienia, poprawiają komunikację międzyludzką, wzbogacają życie emocjonalne, pozwalają nawiązać kontakty towarzyskie i przyjaźnie, grupa projektowa staje się grupą odniesienia. Zajęcia będą obejmowały: - gry i zabawy integracyjne - warsztaty komunikacji interpersonalnej - obchodzenie świat - obchodzenie urodzin i imienin - zajęcia muzyczne - wspólne śpiewanie - spotkania dyskusyjne. Zajęcia integracyjne będą przebiegać w nieformalnej atmosferze, uczestnicy otrzymają poczęstunek (herbata, kawa, napoje, ciastka, kanapki itp.).

 Wsparcie psychologiczne:

Zajęcia psychologiczne będą służyły poprawie kondycji psychicznej uczestników, poprawiać samoocenę i zwiększać ich pewność siebie i asertywność. Mają pomóc seniorom w radzeniu sobie ze spotykającymi ich problemami typowymi dla starszego wieku: choroba własna lub bliskiej osoby, utrata bliskiej osoby, niepełnosprawność, samotność, nastroje depresyjne, bezsenność, konflikty rodzinne, brak poczucia sensu życia, Wsparcie psychologiczne będzie obejmowało grupowe warsztaty psychologiczne oraz indywidualne spotkania z psychologiem. 

 Doradztwo:

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie świadczeń i emerytur, spraw mieszkaniowych, rodzinnych, konsumenckich, spadków i darowizn oraz doradztwa społecznego i obywatelskiego. W naszej organizacji 2 razy w miesiącu będzie dyżurował prawnik; ponadto będzie zapewniona pomoc wolontariuszy - studentów prawa na zasadzie pro bono świadczona pod nadzorem prawnika. Poradnictwo będzie obejmowało: • ustne konsultacje z prawnikiem, • przygotowywanie pism procesowych, • sporządzanie opinii prawnych w zakresie konkretnego zagadnienia prawnego W zakresie doradztwa społecznego i obywatelskiego uczestnicy będą mogli uzyskać informacje (właściwe pokierowanie, przepisy) i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, sporządzaniu pism urzędowych, wniosków emerytalnych, a także spraw związanych ze służbą zdrowia, opieką społeczna itp. oraz z aktywnością obywatelską Korzystanie z doradztwa pomoże uczestnikom w rozwiązaniu wielu różnorodnych problemów życiowych, poprawi sytuację ich oraz ich rodzin.

 Wolontariat:

Wolontariat osób starszych pozwala na ich dalsze pełne uczestnictwo w życiu społecznym, pozwala wykorzystać ich umiejętności i doświadczenie, a także budować więzi międzypokoleniowe. Wolontariat osób 60+ w organizacjach pozarządowych m.in. może wspomagać najsłabsze grupy w społecznościach lokalnych (np.nieodpłatna pomoc w nauce, opieka nad dziećmi itp.) i najstarszym (pomoc i towarzyszenie osobom chorym, niepełnosprawnym). Ponadto jako szczególna relacja oparta na bezinteresowności i przyjaźni jest w stanie zaspokoić potrzeby psychologiczne i społeczne osób w niej uczestniczących, zarówno wolontariuszy jak i ich podopiecznych.