O projekcie

Aktywni bez względu na wiek II

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W projekcie mogą uczesniczyć osoby w wieku 60+. Kładzie on nacisk przede wszystkim na funkcję integracyjną programu oraz doradztwo w różnych skomplikowanych sprawach życiowych. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztu dojazdu na zajęcia w ramach przyznanego limitu.

Zajęcia edukacyjne:

Zajęcia edukacyjne będą organizowane w niedużych  grupach (maksymalnie 20-osobowych)

Będą prowadzone w następujących blokach tematycznych.

1. Naucz się dbać o zdrowie (Ogólne wiadomości o funkcjonowaniu organizmu w starszym wieku - Zasady zdrowego stylu życia osoby starszej - Dietetyka - dieta osoby starszej, diety w poszczególnych schorzeniach, tworzenie jadłospisów warsztaty kulinarne - Schorzenia wieku podeszłego i ich profilaktyka - zdrowy duch – warsztaty psychologiczne - jak radzić sobie ze zmniejszona sprawnością lub niepełnosprawnością

2. Senior dogania świat – nauka obsługi komputera i Internetu - bezpłatne komunikatory np.Skype -portale społecznościowe jako sposób na samotność - obsługa telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów - obsługa bankomatów, kont internetowych - nauka języka angielskiego .

3. Aktywny senior w społeczności lokalnej  - co to jest wolontariat? szkolenie na temat idei, celów i obszarów wolontariatu i informowanie o możliwościach w zakresie wolontariatu seniorów-prawa i obowiazki wlontariuszy

4. Senior i prawo - jak nie dać się oszukać - prawa konsumenckie - prawo rodzinne, spadki, darowizny - świadczenia i emerytury - jak walczyć z dyskryminacją ze względu na wiek-człowiek starszy a prawa człowieka i obywatela

5. Senior i pieniądz  (nowoczesna bankowość- jak uniknąć kłopotów finansowych - budżet domowy)

6. Opieka domowa (jak opiekować się osobą chorą /niepełnosprawną w domu - podstawowe umiejętności pielęgniarskie
(ćwiczenia na manekinach) - pierwsza pomoc przedlekarska

7. Trening  pamięci -  ćwiczenia różnych technik zapamiętywania poprawiajace pamięć i sprawność umysłową

8. Moja pasja, mój talent ,moje hobby - zajęcia muzyczne i wokalne, zajęcia plastyczne, nauka języka niemieckiego lub rosyjskiego - do indywidualnego wyboru

9. Chcę się dowiedzieć ... - zajęcia, których tematy zostaną zaproponowane przez uczestników.

Zajęcia ruchowe:
Zajęcia będą zgodne z zaleceniami lekarskimi dotyczącymi aktywności ruchowej. Osoby zamierzające uczestniczyć w treningach zdrowotnych muszą mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań .Będą prowadzone zajęcia kinezygerontoprofilaktyki, ukierunkowane na trening zdrowotny, których celami są - kreacja zdrowia i zapobieganie przedczesnemu starzeniu się (profilaktyka) poprzez utrzymywanie i doskonalenie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w życiu codziennym; –zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych , w tym głównie choroby niedokrwiennej serca i chorób metablicznych m.in. poprzez poprawę sprawności układu krążenia, rozwijanie przyzwyczajeń do higenicznego trybu życia;-rehabilitacja i leczenie chorób m.in. :układu krążenia, narządów ruchu, chorób metablicznych, nerwic. Treningi będa odbywać się w zalezności od warunków atmosferycznych: -na świezym powietrzu–na sali gimnastycznej w wymiarze 45 minut raz w tygodniu dla każdej z grup .Treningi dadzą realny, zauważalny skutek w postaci poprawy kondycji fizycznej uczestników.

Zajęcia integracyjne:
Zajęcia integracyjne mają na celu włączenie się każdego seniorów w społeczność projektową, wzajemne poznanie się, nawiązanie komunikacji i interakcji z innymi ludźmi, wspólne kultywowanie obyczajów świątecznych i wspólną zabawę. Będą przebiegać w nieformalnej atmosferze, uczestnicy otrzymają poczęstunek.
Wsparcie psychologiczne:
Zajęcia psychologiczne będą służyć poprawie kondycji psychicznej uczestników, poprawiaą sammocenę i zwiększaą ich pewność siebie i asertywność.Wsparcie psychologiczne będzie obejmowało grupowe warsztaty psychologiczne oraz indywidualne spotkania z psychologiem.
Doradztwo:
Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie świadczeń i emerytur,  spraw mieszkaniowych, rodzinnych, konsumenckich, spadków i darowizn oraz doradztwa społecznego i obywatelskiego.
Poradnictwo będzie obejmowało:  konsultacje z prawnikem, *przygotowanie pism procesowych, *sporządzanie opinii prawnych w zakresie konkretnego zagadnienia prawnego. W zakresie doradztwa społecznego i obywatelskiego uczestnicy będą mogli uzyskac informacje (właściwe pokierowanie, przepisy) i pomoc w załatwianiu spraw urzedowych.
Wolontariat:
Wolontariat osób starszych pozwala na ich dalsze pełne uczestnictwo w życiu społecznym, pozwala wykorzystać ich umiejętności i doświadczenie, a także budować więzi międzypokoleniowe. Oprócz szkolenia przygotowujacego  do wolontariatu szkolenie przedstawimy uczestnikom oferty pracy wolontarystycznej.


Załącznik: