O projekcie

Celem projektu „Dogonić świat” jest rozwijanie uczestnictwa ludzi w wieku powyżej 50 roku życia w życiu społecznym i kulturalnym poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym „młodym” świecie.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku  50+ zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego (grupa ta liczy obecnie ok. 640 tys. osób); bezpośredni udział w projekcie weźmie 40 osób zamieszkałych  w różnych miejscowościach na terenie woj. pomorskiego.

W trakcie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie populacji 50+ w woj. pomorskim w ramach zrealizowanego przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” projektu „Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi otrzymano następujące wyniki: 31% respondentów zadeklarowało chęć udziału w zajęciach związanych z rozwojem zainteresowań, hobby oraz nabywaniem umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami (obsługa komputera, umiejętność komunikowania się przez Internet, korzystania z bankomatów czy telefonów komórkowych). Chęć przystąpienia do organizacji czy stowarzyszeń mających na celu działalność na rzecz środowiska lokalnego (wsi, dzielnicy) wyraziło 26% respondentów. Do naszej organizacji wielokrotnie zgłaszają się osoby w wieku 50+, które proszą o umożliwienie im pracy w charakterze wolontariusza. Promocja wolontariatu osób starszych pozwali na ich dalsze pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wykorzystanie ich umiejętności i doświadczeń a także budować więzi międzypokoleniowe. Internet jest skarbnicą możliwości dla seniorów, szkolenie ma za zadanie przybliżyć seniorom te możliwości i nauczyć ich czerpać z tej wiedzy. Szkolenie językowe umożliwi im szybkie opanowanie języka na poziomie komunikatywnym i możność porozumiewania się nim w środowisku. Szklenie z zakresu Unii Europejskiej dostarczy seniorom odpowiedzi na pytania związane z integracją Polski z UE: dlaczego została stworzona i jak funkcjonuje Unia Europejska, co oferuje starszym ludziom.

Całość projektu będzie służyć budowaniu więzi międzypokoleniowej poprzez pracę na rzecz innych grup wiekowych oraz więzi wewnątrzpokoleniowej poprzez wzajemną wymianę usług  i wspólną realizację działań.

Czas trwania projektu – 01.06-2007 – 10.11.2007

Liczba uczestników - 40 osób powyżej 50 roku życia.

Zgodnie z założeniami, projekt ma pełnić 4 podstawowe funkcje:

- informacyjną - w zakresie materiałów udzielający profesjonalnych bezpłatnych informacji o Unii Europejskiej, korzystaniu z komputera, Internetu, wolontariatu osób starszych.

- dystrybucyjną - dostarczyć seniorom materiałów informacyjnych w postaci broszur i ulotek, dotyczących powyższych zagadnień,

- szkoleniową - polegającą na planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć z zakresu obsługi komputera, Internetu, języka angielskiego, pracy wolontariuszy oraz funkcjonowania w Unii Europejskiej. Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 50 roku życia i przeprowadzane będą w siedzibie wnioskodawcy.

- praktyczną – stworzenie możliwości do wykorzystania zdobytych doświadczeń i umiejętności

       Etapy zadania:

Etap I. Przygotowanie organizacyjne

a).  Promocja projektu - nagłośnienie w mediach, ogłoszenia,

b).  zabezpieczenie pomieszczenia, przygotowanie dokumentacji

c).  rekrutacja uczestników 50+, rozmowy kwalifikacyjne, stworzenie bazy wolontariuszy

d).  przygotowanie materiałów pomocniczych

e). nawiązanie kontaktów ze szkołami, świetlicami, domami opieki, hospicjami, organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi pracą wolontariuszy - stworzenie bazy ofert pracy

zainteresowane instytucje/placówki/organizacje będą składać wypełnione formularze zgłoszeniowe, określające zapotrzebowanie na wolontariuszy

Etap II. Realizacja szkoleń

W ramach projektu przewidujemy 4 bloki zajęć, łącznie 255 godzin szkoleniowych oraz praktyka woluntarystyczna dla chętnych.

1.  Europa dla seniorów  (idea wspólnej Europy, podstawy wiedzy o UE – prawo i instytucje, zagadnienia dotyczące seniorów UE, przewodnik po Europie) – 5 spotkań x 2 godz.

2. Obsługa komputera i Internetu. W powszechnej opinii ludzi starszych komputery i Internet są dla młodzieży. Nawet nie próbują z nich korzystać. Jednak Internet to bezpieczne i wygodne medium umożliwiające seniorom pozostawanie w stałym kontakcie ze światem, tak aby mogli oni z pełnym zaangażowaniem śledzić bieżące wydarzenia.  Internet jest skarbnicą możliwości dla seniorów. W ramach przeprowadzanych zajęć chcemy pokazać seniorom iż:

· Korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych i prywatnych witryn sieci WWW to tani i łatwy sposób na podtrzymywanie kontaktów z krewnymi i przyjaciółmi.

· Liczne społeczności internautów pomagają rozwijać zainteresowania, począwszy od dostarczania wskazówek na temat prowadzenia ogródka, a skończywszy na publikowaniu artykułów dotyczących podróżowania.

· Dzięki bankowości elektronicznej można płacić rachunki bez wychodzenia z domu i w dowolnej chwili sprawdzać stan konta.

· Sklepy i serwisy internetowe zastępują centra handlowe i urzędy pocztowe, umożliwiając robienie zakupów i wysyłanie paczek niemalże w każde miejsce na świecie.

Wiele placówek opieki zdrowotnej prowadzi własne witryny internetowe, w których można znaleźć odpowiedniego specjalistę, sprawdzić przysługujące zasiłki, zaplanowć wizyty, a nawet odnowić receptę

Poruszana tematyka:

Komunikacja z komputerem - zasady poznawania pracy z komputerem i sztuki samodzielnego poszerzania wiedzy na ten temat. Podstawy komunikacji użytkownika z komputerem i wzajemnych iteracji.

Windows - uruchamianie, przełączanie i zamykanie aplikacji, przełączanie pomiędzy oknami, zmiana rozmiaru okna, przemieszczanie okna, właściwości pulpitu, ikony, wygaszacz, zmiana rozdzielczości i kolorów, eksplorator Windows, tworzenie nowego folderu, zmiana nazwy pliku lub folderu, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików lub folderów, korzystanie z mechanizmu "przeciągnij i upuść", tworzenie i usuwanie skrótów, szybkie wyszukiwanie, wybór ustawień paska zadań, tworzenie i usuwanie folderów i skrótów w menu start, usuwanie i odzyskiwanie zawartości kosza, formatowanie dyskietki, paint, notatnik, kalkulator, ustawienie daty i czasu. 

Word - wprowadzanie tekstu, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zapisywanie do pliku, wybór kroju czcionki, rozmiaru, pogrubianie, pochylanie i podkreślanie, odstępy między wierszami, wypunktowanie, numerowanie, kolor czcionki, wyróżnienie, wprowadzanie symboli, indeksy górne i dolne, wstawianie i formatowanie ramek, galeria clipart, edytor wordart, rysowanie, edytor równań, wstawianie tabel, nagłówek i stopka, marginesy, rozmiar papieru, podgląd wydruku, opcje drukowania, paski narzędzi, widoki, skala obrazu, autokorekta. 

Excel - poruszanie się po arkuszu, wprowadzanie danych, zmiana szerokości kolumn, wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie zawartości komórek, formatowanie tekstu w komórce, wypełnianie komórek serią danych, wprowadzanie formuł, wybór odpowiedniego formatu komórki, tworzenie i edycja wykresu,

PowerPoint - podstawy budowy prezentacji, korzystanie z szablonów, zmiana szaty graficznej prezentacji, dodawanie i edycja slajdów, przejścia pomiędzy slajdami, konspekt i notatki, uruchamianie i zapisywanie prezentacji, prezentacja przenośna.

Internet - uruchomienie i korzystanie z przeglądarki, poprawne wpisywanie adresów stron, przykładowe strony, serwisy, wortale, wyszukiwarki, założenie konta e-mail, wysyłanie i odbieranie wiadomości.

Instruktorzy obsługi komputera i Internetu 30 godz. x 5 miesięcy

3. Nauka języka angielskiego (2 grupy x 2 dwugodzinne spotkania tygodniowo x 4 tygodnie x 6 miesięcy)

Szkolenie językowe umożliwi szybkie opanowanie języka na poziomie komunikatywnym i możność porozumiewania się nim w środowisku a także Internecie.

Lektor - 2 grupy x 1 dwugodzinne spotkania tygodniowo x 5 miesięcy łącznie 80 godz.

4. Promocja wolontariatu i realizacja wspólnych działań woluntarystycznych

Szkolenie podstawowe: idea wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariuszy, prawne regulacje dotyczące wolontariatu

szkolenia specjalistyczne - w zależności od potrzeb instytucji/placówek/organizacji, z którymi wolontariusze współpracują - szkolenie tematyczne (np. dotyczące zagadnień opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub chorymi  albo zagadnień pomocy dzieciom w nauce i spędzaniu  czasu wolnego)

Ekspert ds. wolontariatu 15 godzin zajęć

Dla chętnych dodatkowa możliwość praktyki woluntarystycznej w instytucjach/placówkach/organizacjach

Formą zmotywowania osób starszych do systematycznego udziału w projekcie będzie „Legitymacja Aktywnego Seniora”.

Seniorzy uczestniczący w spotkaniach w ciągu danego miesiąca otrzymają wpisy do legitymacji (z nazwą spotkania, w którym uczestniczyli). Najbardziej aktywni seniorzy otrzymają nagrody – 9 osób.

Etap III. Ewaluacja i podsumowanie projektu.

Do ewaluacji projektu posłuży prowadzona w czasie jego trwania dokumentacja.

Dokumentacja:

· listy uczestnictwa seniorów w prelekcjach, wykładach

· konspekty z przeprowadzonych zajęć, wykładów,

· ankiety oceny projektu dla seniora

· testy z wiedzy dla seniora