O projekcie

ECO- CRAFTS: VALORISATION OF WOMEN CREATIVITY THROUGHOUT RECYCLING WASTE CRAFTS

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ECO- CRAFTS: VALORISATION OF WOMEN CREATIVITY THROUGHOUT RECYCLING WASTE CRAFTS (rękodzieła ekologiczne: waloryzacja kreatywności kobiet poprzez rękodzieła wytworzone z surówców wtórnych) w ramach Programu "Uczenie się przez całe zycie" - Leonardo da Vinci.

W projekcie uczestniczą również organizacje z Turcji, Grecji, Estonii, Hiszpanii i Czech.

Projekt odpowieda na 3 główne czynniki wykluczenia kobiet:

1) Rozpad rodziny  lub społeczno-kulturowa dyskryminacja czynią rodziny kobiet bardziej podatnymi i generuja dysfunkcje psychospołeczne, konflikty i inne negatywne skutki,  nie tylko dla kobiet, ale dla członków rodziny w zależnych od rodzicielskiej stabilności;

2) to pierwsze   należy do czynników  stanowiących bariery w zatrudnieniu jak  niskie wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, rodzinne  trudności w  podjęciu pracy, dyskryminacja kobiet na rynku pracy, niedocenianie cech osobowych osobowych oraz umiejętności społecznych, każdy z nich  poważnie wpływa na zdolność do legalnego zatrudnienia i dochodów w celu zapewnienia warunków życia rodziny;

3)  a także dodane do poprzedniego jest czynnikiem izolacji i sprzyja wykluczeniu  kobiet, często stwarzając  wydarzenia i wspierając   realne dramatyczne warunki wykluczenia.

Partnerstwo dokona wymiany wiedzy i dobrych praktyk w celu zaspokojenia potrzeb diagnostyki i potencjalnych rozwiązań projektu:

1) Wzmocniając  kobiety zagrożone wykluczeniem  naturalną siecią;  wnosząc społeczne, indywidualne i grupowe wsparcie i zachęcając do aktywnego udziału w  rozwiązaniach projektu i żywej solidarności wspólnotowej inicjatywy;

2) uczyni je wyposażonymi w wewnętrzne kompetencje, nie tylko przez grupę wsparcia i wymiany, ale szczególnie w wirtualnym świecie, ułatwiajac  przełamywanie barier cyfrowego  podziału;

3) oferują współpracę  i kreuje szkoleniaowe środowiska dla innowacyjnej  produkcji rzemieślniczej  z wykorzystaniem przyjaznych ekologicznie  surowców aby pokazał europejską różnorodność kulturową oraz poprawią ich zdolności do zatrudnienia i trwałej dochodów, a jednocześnie  uznanie równości płci;

4) Lokalne grupy gromadzą, udostępniają poprawiają koleżeńskie realcje transnarodowe w trakcie interakcji i wymiany tworząc prawdziwe aktywne obywatelstwo europejskie poprzez doświadczenie „twarzą w twarz” oraz poprzez wykorzystanie narzedzi internetowych; a także na własne rzecznictwo rzemiosła kobiet i zorganizowanie sieci współpracy  pozwoli wpierać obecnie i przyszłości w realizacji celów osobistych i zawodowych;

 5) Koncentracja wszystkich projektów działać na stażystów i zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w działalności, ze skierowaniem na szkolenie i otrzymanie uprawnień prowadzi do wygenerowania osobistego i trwałego rozwoju społecznego i zawodowego oraz grupy dynamicznej wspólpracy;

6) Partnerzy także mają nadzieję, uzyskać odpowiednie wyników i wpływ

a) poprzez ich organizacyjne kulturowe obsługujące klientów centrum władzy i skupienia działań,

b) przekazywanie do organizacji wiedzy, materiałów szkoleniowych i  wynikających z doświadczenia dobrych praktyk,

c) przeniesienie do szerokich społeczności szkoleniowych i środowisk społecznych szkolenia, produktów i działań takich jak samo-rzecznictwo, jak i profesjonalnych, jak dziedzictwo wartości  łączących rzemiosło kobiet  i sztukę.

Projekt ma  podejście skoncentrowane na:

1) rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i wirtualnej komunikacji,

2) społecznym i międzykulturowym dialogu na szczeblu lokalnym i europejskim,

3) „Otwarte uczenie się” i tworzenie sieci poprzez forum i sieć współpracy stażystów,

4) partnerska efektywność, współautorstwo i wspólne pilotowanie procesu szkolenia.

5) tworzenie interakcji towarzyskich i zawodowych wśród stażystów zawodowych i pracowników oraz przedstawicieli społeczności w rzeczywistym kontekście i środowisku wirtualnym.

Przewidywanymi wynikami są:

1) poprawa zatrudnienia stażystów, zrównoważona działalność rzemieślnicza; forum samo - rzecznictwa i sieć wspólpracy,

2) poprawa kompetencjei alfabetyzacji cyfrowej oraz zarządzania e-commerce i języków europejskich,

3) kreatywne i ekologiczne oryginalne produkcje rzemieślnicze uwzględniające  wartości europejskiego dziedzictwa i różnorodności kulturowej,

4) transfer wkładu partnerów  do procesu szkolenia i wyników do organizacji przyszłych inicjatyw dla szerokich społeczności szkoleniowych oraz przedstawicieli społeczności.

Jako wpływu oczekujemy kontynuacji forum lokalnego i europejskiego  rzemiosła kobiet  przy użyciu internetowych narzędzi komunikacji, rzemiosło kobiet lokalnym i europejskim oraz wspólpracę sieciową.