O projekcie

Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tozsamość Europejska

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym “Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tożsamość Europejska” w ramach Programu "Uczenie się przez całe zycie" - Grundtvig.

W projekcie uczestniczą również organizacje z Grecji, Rumunii, Włoch i Hiszpanii

“Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tożsamość Europejska” (Adult Multicultural Εducation and Εuropean Ιdentity) – A.M.Ed.E.I. to projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem, członków grup społecznych borykających się z trudnościami, osób bezrobotnych oraz migrantów. Te osoby muszą rozwinąć umiejętności umożliwiające im sprawniejsze włączenie się w społeczeństwo, uzyskanie wiedzy o łatwiejszej integracji dla aktywnych obywateli, otrzymywanie informacji oraz zbliżenie się do kultury europejskiej przestrzeni społecznej oraz środowiska.

Projekt zajmuje się istotnym aspektem procesu rozszerzania Europy. Zakłada on usprawnienie jakości oraz dostępności mobilności, zwiększenie skali tego zjawiska, pomoc uczestnikom projektu w rozwijaniu ich interdyscyplinarnych kompetencji, takich jak: kompetencje społeczne, obywatelskie oraz międzykulturowe i kompetencje związane z przedsiębiorczością. Umożliwi to tym osobom przystosowanie się do zmieniającego się społeczeństwa oraz rynku pracy. Dzięki temu bezpośrednia grupa odbiorców podniesie jakość umiejętności oraz życia w społeczeństwie. Rozszerzą się ich zainteresowania intelektualne, a process ich społecznej i kulturalnej integracji będzie promowany. Ponadto, rozwinie się ich poczucie identyfikowania się z tożsamością europejską.  W celu nawiązania współpracy zmierzającej do spełnienia oczekiwań obywateli w zakresie łatwego i pełnego dostępu do informacji oraz rozwoju UE, instytucje wymienią sie informacjami w celu nawiązania współpracy. Dzięki tej współpracy bezpośrednia grupa odbiorców podniesie jakość swoich umiejętności, wiedzy oraz poziomu kultury. Rozszerzą się ich zainteresowania intelektualne oraz umiejętności społeczne, a process ich społecznej i kulturalnej integracji będzie promowany. Ponadto, rozwinie się ich poczucie identyfikowania się z tożsamością europejską.