O projekcie

Krok ku równości II

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” wspólnie z Witebskim Klubem Kobiecym realizuje obecnie projekt pt.

”Krok ku równości: gender enlightenment ważnym elementem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Projekt jest skierowany do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, uczniów oraz rodziców/opiekunów. Pośrednio, oddziaływaniem projektu są objęci użytkownicy portalu www.gender.do.am, portali www.tut.by, www.telegraf.by, www.nn.by oraz odbiorców audycji Polskiego Radia dla Zagranicy.

Projekt jest kontynuacją długoterminowego programu międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania dyskryminacji kobiet na Białorusi. Rozwija współpracę organizacji pozarządowych z Gdańska i Witebska w tym zakresie. Polska-białoruska współpraca na rzecz równouprawnienia płci trwa od stycznia 2008 roku. W ramach programu już zrealizowano kilka projektów genderowych, głównie skierowanych do środowisk nauczycielskich.

Głównym celem projektu jest stworzenie trwałego mechanizmu obejmującego pedagogów, którzy będą pracować z nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami, zmierzając do zmiany obecnie powszechnych stereotypów płciowych na bardziej postępowe. Dzięki gender enlightenment kadra nauczycielska wzbogaci się o nowoczesną wiedzę nt. równości płci.

Szczegółowe cele projektu są następujące :

•   prowadzić w środowisku nauczycielskim działania na rzecz nagłośnienia problemu dyskryminacji kobiet, ukazując ludziom, że stanowi ona zamach na godność ludzką, oraz zachęcać nauczycieli do działania na rzecz  powstrzymania  wszelkiego rodzaju zróżnicowań, wyłączeń, ograniczeń lub uprzywilowań ze względu na płeć;

•   inicjować i wspierać realizację szkolnych akcji na rzecz zwalczania dyskryminacji po uprzednim zapoznaniu się z lokalnymi potrzebami i interesami oraz rodzajem najodpowiedniejszego dla nich projektu, włączać się w realizację tych działań;

•   propagować w środowisku nauczycielskim dobre praktyki w sprawie rozpoznawania przejawów dyskryminacji i sposobów jej zwalczania;

•   popularyzować dialog środowisk nauczycielskich z organizacjami pozarządowymi, zachęcać je do walki z dyskryminacją;

•    współpracować z mediami (radio, Internet) w celu przedstawienia społeczeństwu problemu dyskryminacji kobiet.

Projekt jest ukierunkowany  na popularyzację tematyki równouprawnienia płci, umocnienie w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obalenie istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę dla wielu kobiet.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

-   wykonanie i rozpowszechnienie filmu  szkoleniowego nt. gender enlightenment

-   przygotowanie broszury nt. gender enlightenment

-   przekształcenie strony www.gender.do.am w wortal

-  kampania informacyjna w Internecie witryny www.gender.do.am nt. równości płci i działań antydyskryminacyjnych w placówkach edukacyjnych

-   promocja projektu w Polskim Radiu dla Zagranicy