O projekcie

Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii

Głównym celem zadania było kształtowanie umiejętności liderskich młodych ludzi z Polonii ukraińskiej i wyposażenie ich w instrumenty pozwalające na samodzielną realizację we współpracy z innymi oraz motywowanie ich do działania w środowisku polonijnym i lokalnym. Uczestnicy to młodzież polonijna z Ukrainy: 24 osoby w wieku 15-19 lat zamieszkałe w obwodach wołyńskim i lwowskim na Ukrainie. Spotkali się oni na 12-dniowym obozie edukacyjnym. Codziennie uczestnicy będą brali udział w zajęciach edukacyjnych kształcących umiejętności liderskie, spotkaniach lub wyjazdach studyjnych spełniających cele programu. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne. Zostały też zorganizowane wspólne działania oraz spotkania integracyjne z rówieśnikami z Polski. Program był realizowany metodami aktywnymi i interaktywnymi przez doświadczonych trenerów/nauczycieli. Rezultatem projektu jest nabycie przez 24 uczestników podstawowych umiejętności liderskich, które będą mogli wykorzystać w przyszłości działając na rzecz Polonii. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu będą oddziaływać na swoje środowisko lokalne, rodziny, przyjaciół i kolegów szkolnych.

Przyczyny realizacji projektu są powżne. Za wschodnią granicą najwięcej Polaków mieszka na Ukrainie, jednak dane o ich liczbie są rozbieżne: od 145 tys. (dane oficjalne) do ponad 2 milionów (szacunki organizacji polonijnych). Znaczne skupiska znajdują się w obwodach lwowskim i wołyńskim. Część społeczności polonijnej nie podtrzymuje więzi z Polską, zapominając języka, nie pogłębiając wiedzy o historii i kulturze. Wśród młodzieży odżywa jednak zainteresowanie polskimi korzeniami, nauką języka polskiego oraz wiedzę o historii i kulturze polskiej. Tak duża społeczność polonijna potrzebuje liderów - przede wszystkim w młodym pokoleniu, którzy będą merytorycznie przygotowani i będą mogli odgrywać swoją rolę w sposób kompetentny, nowoczesny i skuteczny, wzmacniając tożsamość narodową Polaków mieszkających na Ukrainie, aktywnie animując działalność Polonii na Ukrainie oraz utrzymując więź z krajem pochodzenia.

Uczestnicy projektu mogą nabytą wiedzą i doświadczeniem oddziaływać na swoje środowisko społeczne, rodziny, przyjaciół i kolegów szkolnych. Rekrutacja do projektu pozwala wyłonić potencjalnych młodych liderów, dać im możliwość rozwijania swojego potencjału i nabycia potrzebnych umiejętności liderskich. Niniejszy projekt jest druga edycją "Pomorskiej akademii mlodych liderów Polonii ukraińskiej" - w poprzedniej edycji zainteresowanie było tak duże, że nie mogliśmy przyjąć więcej niż połowę zainteresowanych. W 2012 r. udział wzięły inne osoby niż w roku ubiegłym. Projekt był realizowany we współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w m. Sądowa Wisznia oraz Towarzystwem Krzewienia Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki w Łucku.

Cel ogólny projektu: kształtowanie umiejętności liderskich młodych ludzi z Polonii ukraińskiej oraz motywowanie ich do działania w środowisku polonijnym i lokalnym.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie i rozwój cech i umiejętności liderskich uczestników

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się

- kształtowanie umiejśtności radzenia sobie ze stresem i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

- kształtowanie postaw obywatelskich

- przekazanie podstaw wiedzy o pracy metodą projektów - przygotowania, realizowania i zarządzania projektem, badać potrzeby  środowiska lokalnego, budowania koalicji wokół problemów lokalnych, ewaluacji

- wzmacnianie tożsamości narodowej

- doskonalenie znajomości języka polskiego

- wzbogacenie wiedzy o historii i kulturze Polski

- wytworzenie kontaktów z rówieśnikami z Polski

- umocnienie więzi z Polską.

 

Szczegółowy program projektu:

Dzień I - (przyjazd)

Przedstawienie celów i programu obozu. Ankieta dotycząca oczekiwań uczestników. Test badający stopieńznajomości języka polskiego (2h)

Warsztaty wprowadzające (6h)

Język polski - nasz język ojczysty : wyrażanie emocji (2h) - słownik pojeciowy wspomagający zajęcia, zabawy słowem, ilustracje opisowe

warsztat – komunikacja interpersonalna: (4h)

Jak porozumiewać się z innymi (m.in. Co zrobić by nas słuchano, jak skutecznie wyrazić własne zdanie, istotanieporozumień i konfliktów interpersonalnych)

Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Komunikacja z użyciem nowych technologii

Wieczorem ognisko integracyjne

Dzień II - Lider - czyli kto? (8h)

Uczestnicy samodzielnie określają kim jest lider, jakie powinien mieć cechy i dlaczego liderzy są wspołeczeństwie potrzebni.Odpowiadają na pytanie czym jest przewodzenie i podejmowanie inicjatywy

Uczestnicy samodzielnie w trakcie warsztatów na podstawie przedstawionych im życiorysów liderów i zaprezentowanych fragmentów projekcji filmowych określają style przywództwa. Zastanawiają się na czym polega wpływ liderów na działanie innych ludzi

Kształtowanie wizerunku kandydata + ćwiczenia:

Tworzenie wizerunku kandydata, przygotowywanie przemówienia w pięć minut, wypowiedzi dla mediów, komunikacja niewerbalna, pozyskiwanie środowisk opiniotwórczych, kampania informacyjna ukierunkowana - dotarcie do wybranych grup społecznych i środowiskowych

Wieczorem - spotkanie integracyjne z polskimi uczestnikami. Gry i zabawy integracyjne

Dzień III - Gdańsk „Solidarności”

a) Droga do demokracji - wizyta w Europejskim Centrum Solidarności,zwiedzanie wystawy „Drogi do wolności”, projekcja filmowa; Złożenie kwiatów pod pomnikiem stoczniowców. Wędrówka po terenach stoczniowych

b)  Przypadek Lecha Wałęsy – lider z natury

c)  Spotkanie wieczorne – komentarze do najnowszej historii Polski

Dzień IV – warsztaty samokształceniowe (8h)

Ja – jako lider. Potencjał  własny

Warsztat polega na samodzielnym przeanalizowaniu własnego potencjału, możliwości, umiejętności i cech przezuczestników, odnalezieniu talentów, słabych i mocnych stron, które można rozwinąć lub ograniczyć.

Dla każdego z uczestników zostaje wyznaczony opiekun (tutor), który od tej pory będzie go wspomagać

Wieczorem - śpiewnik polski - śpiewanie piosenek i integracja przy gitarze wspólnie z polskimi rówieśnikami

Dzień V – warsztaty psychologiczne (4h)

Uwolnij siebie! Praca nad motywacją własną i wobec innych

Celem tego treningu jest zwiększenie świadomości siebie, otwarcie się na siebie i innych w zespole, uwrażliwienie na uczenie się ról społecznych, przyglądanie się sobie i doświadczanie oraz otwarcie i uwrażliwienie się na grupę.

Uczestnicy mają zrozumieć swoje potencjalne obszary rozwojowe i nastawić się na ich trenowanie podczas kolejnych spotkać.

- Warsztaty autoprezentacji (4h)

- Jak przedstawić siebie? Jak przezwyciężyć tremę? Trening wystąpień publicznych

Wieczorem spotkanie integracyjne z polskimi rówieśnikami, dyskoteka przy polskich przebojach

Dzień VI

– warsztaty metodologiczne - metoda projektów teoria i działanie (8h)

a) Wprowadzenie do pracy metodą projektów na przykładzie obozu w którym uczestniczymy – żelazne zasady, schemat, planowanie i realizacja.

b)  Warsztaty rozpoznawania potrzeb społecznych.

c) Warsztaty poszukiwania sojuszników, budowania koalicji m.in. z wykorzystaniem nowych technologii (portale społecznościowe, poczta elektroniczna, komunikatory, telefony komórkowe etc)

d)  Burza mózgów - pomysły działań

Wieczorem projekcja filmu Człowiek z żelaza

Dzień VII - Wyjazd do Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie, czyli dzień z polską historią – wycieczka całodniowa

Wycieczka poświęcona historii i losom Polski, tu: powstania hymnu polskiego "Mazurka Dąbrowskiego"oraz jego autorowi Józefowi Wybickiemu, który swoją młodość spędził w Będominie.

Uczestnicy obejrzą także wystawę Orła Białego, na której zgromadzono ponad 1300 kart z wizerunkiem orła, jak również rzeźby, odznaki, medale i proporczyki oraz będą mieli możliwość  wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego z oryginalnej pozytywki, a także zwiedzą Dworek Wybickich w Sikorzynie - twórcy Hymnu Narodowego

Cykl warsztatowy - „Do roboty!, czyli przechodzimy do realizacji projektów”:

Dzień VIII - wprowadzenie (4h)

Po wstępnym (kilkudniowym) przygotowaniu uczestników do podjęcia zadań, uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy zadaniowe, w których wspólnie z polskimi rówieśnikami mają przygotować projekt działania lokalnego i zaplanować jego wykonanie.

Element wprowadzający - zasady pracy zespołowej

- szukanie tematu projektu i dokonanie wyboru

- opracowanie diagnozy potrzeb i celów naszego projektu
- poszukiwanie sojuszników przedsięwzięcia

- praca grup nad projektami (4h)

Zaplanowanie przewidywanych rezultatów.

Opracowanie sposobu prezentacji projektu i budżetu

Przygotowanie prezentacji

Wieczorem - wyjazd do Sopotu, zwiedzanie miasta

Dzień IX - prezentacja efektów pracy i współdziałanie z mediami

a) Prezentacja projektów przez grupy. Dyskusja nad nimi (4h)

b) Współpraca z mediami. Przygotowanie komunikatu do mediów o swoim projekcie (4h)

Wieczorem - warsztaty kultury kaszubskiej - historia Kaszub, elementy języka kaszubskiego, dekoracyjne wzory kaszubskie, piosenki kaszubskie (nauka "Kaszubskiego Abecadła") - wspólnie z polskimi rówieśnikami

Dzień X    

Wycieczka całodniowa na Kaszuby. Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku: - "Domu Sybiraka" - oryginalnej zagrody z Syberii przywiezionej z miejscowości Zapleskino, położonej 360 km na północny wschód od Irkucka - jednego z najstarszych miejsc na Syberii, gdzie zsyłano Polaków. Dom Sybiraka jest darem dla Polaków od potomków zesłańców mieszkających na Syberii

Dzień XI

Wędrówka po Gdańsku śladami II wojny światowej (Westerplatte, Poczta Gdańska i in. zakończone w Muzeum Historii II Wojny światowej).

Wieczorem udział w imprezie kulturalnej

Dzień XII

Obywatel lider - spotkanie z praktykami działań w środowiskach polonijnych na Ukrainie, przedstawicielami organizacji partnerskich, którzy przedstawią swoją praktyczną działalność oraz jej realia i uwarunkowania, zachęcą też młodych ludzi do współpracy z organizacjami polonijnymi.

Podsumowanie projektu, rozdanie dyplomów uczestnictwa.

Wieczorem ognisko pożegnalne z udziałem polskich rówieśników.  Wymiana kontaktów, snucie wspólnych planów

Pożegnanie i wyjazd.