O projekcie

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

 

 

 

 

 

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w przemyśle, w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii.

Cele projektu wpisują się bezpośrednio w cel Programu Edukacja i obejmują: wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Projekt dotyczy obszarów priorytetowych Programu: Edukacja włączająca; Rozwój i promocja sektora VET, w tym współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz rozwój poradnictwa zawodowego.

Projekt powstał w ramach konsorcjum trzech podmiotów, które reprezentują sektor kształcenia zawodowego i pracodawców. Działania projektu obejmują:

1) opracowania i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore

3) przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego  sektora morskiej energetyki wiatrowej.

4) wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu

Lider Projektu: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Partnerzy:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

(link hiperłącze po kliknięciu w partnera)  https://www.ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/pomorskie  

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 

(link hiperłącze po kliknięciu w partnera)  http://www.ptmew.pl/pl/strona-glowna.php

Więcej informacji o projekcie?

Zapraszamy na stronę projektu kliknij (link hiperłącze po kliknięciu)  www.kadrydlamew.pl

Projekt „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” korzysta z dofinansowania o wartości 120 000 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

19.02.2024 r.

Szanowni Państwo
Rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pociąga za sobą możliwości zawodowe dla wchodzących na rynek pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz absolwentów studiów wyższych. Proces ten nie jest pozbawiony jednak wyzwań. Zostały one zdiagnozowane w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”. W odpowiedzi na te wyzwania w okresie od 20.04.2022 r. do 10.04.2024 r. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” (lider projektu) wraz z Partnerami: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) powzięły projekt: „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”, zakładający m.in. opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przeszkolenie doradców zawodowych, a w efekcie lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb branży oraz przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym sektorze morskiej energetyki wiatrowej.


Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Wydarzeniu Upowszechniającym, organizowanym w ramach projektu: „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”, które odbędzie się: 5 i 6 marca 2024 r.
w Amber Expo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku

Zapisy do 04.03.2024 r.
pod adresem: wiedza.powszechna@gmail.com
lub za pośrednictwem formularza elektronicznego:  https://app.evenea.pl/event/kadrydlamew/
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia upowszechniającego (w załącznikach).

 

11.04.2024 r.

Sprawozdanie z Wydarzenia Upowszechniającego „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”


Wydarzenie "Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej", które miało miejsce 5 i 6 marca 2024 roku w Amber Expo w Gdańsku zgromadziło ekspertów, edukatorów, doradców zawodowych, uczniów, studentów i przedstawicieli branży offshore wind.
W dniu 5 marca 2024 roku, odbyła się pierwsza część dwudniowego wydarzenia, którego celem była promocja działań i rozpowszechnienie materiałów, które powstały na kanwie projektu. Dedykowane do tego celu specjalne stoisko przez sześć godzin stało się centrum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
Podczas wydarzenia została zaprezentowana szeroka gama materiałów edukacyjnych. Celem tego działania była promocja projektu oraz wyposażenie ekspertów w narzędzia umożliwiające skuteczne doradztwo zawodowe w odniesieniu do młodzieży zainteresowanej sektorem morskiej energetyki wiatrowej, ale również wsparcie młodzieży, która poszukuje informacje o tym sektorze. Materiały zostały przygotowane z myślą o szerokim spektrum odbiorców.
Każdy zainteresowany mógł także zapoznać się z raportem skierowanym do szkół zawodowych i techników, który ukazuje potencjał w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Dokument ten, opracowany na podstawie dogłębnych analiz i badań, prezentuje nie tylko aktualne potrzeby rynku pracy w branży, ale również perspektywy rozwoju zawodowego dla młodych osób decydujących się na kształcenie w tym kierunku.
Drugi dzień wydarzenia (06.03.) rozpoczął się od kontynuacji prezentacji i dystrybucji materiałów edukacyjnych przez dr Tomasza Solarskiego na stoisku projektu. Materiały te, spotkały się z dużym zainteresowaniem, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o sektorze morskiej energetyki wiatrowej.
Po przerwie, wydarzenie przeniosło się do sali konferencyjnej, gdzie dr Tomasz Solarski uroczyście rozpoczął kolejną część od prezentacji raportu dla szkół zawodowych i techników. Podczas prezentacji podkreślono kluczową rolę edukacji i szkolenia w przygotowaniu młodych talentów do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży.
Po zakończeniu prezentacji, głos zabrała Izabela Klonowska-Hincka, która wprowadziła uczestników w świat Przewodnika sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych. Prezentacja ta, opracowana z myślą o doradcach zawodowych ale również o nauczycielach i przedstawicielach biznesu, stanowiła kompendium wiedzy o praktycznych aspektach pracy w sektorze offshore. Izabela Klonowska-Hincka, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, podkreśliła, konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy w celu zrozumienie specyfiki wciąż zmieniającej się branży.
Równolegle odbył się panel dyskusyjny pt.: „Przyszłość jest teraz. Jak edukacja społeczna może kształtować liderów w sektorze offshore", prowadzony przez dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, pełniącą funkcję koordynatora Grupy 5 „Edukacja społeczna”, powołanej w celu realizacji założeń Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jej wiedza i doświadczenie w dziedzinie edukacji społecznej oraz zaangażowanie w rozwój zrównoważonej energetyki stanowiły solidne fundamenty dla prowadzenia dyskusji, która miała na celu zbadanie, w jaki sposób edukacja społeczna wpływa na formowanie przyszłych liderów branży offshore. Podczas dyskusji panelowej skupiono się na kluczowych aspektach edukacji społecznej, takich jak budowanie świadomości na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii, rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Wskazano również na działania projektu, podkreślając ich walor popularyzujący i edukacyjny.
Przedmiotem rozmów były także inicjatywy i programy edukacyjne, które mogą wspierać rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej, jak również sposoby, w jaki sposób instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa mogą współpracować, aby promować wiedzę i umiejętności kluczowe dla przyszłości energetyki offshore wind.
Kolejny panel pn.: „Doradztwo zawodowe i ścieżeki kariery w morskiej energetyce wiatrowej i sektorze gospodarki morskiej. Przygotowanie młodego pokolenia na wyzwania w tych sektorach" moderowany przez Izabelę Klonowską-Hincka zgromadził wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, co pozwoliło na bogatą wymianę doświadczeń i perspektyw. Panel dyskusyjny stał się platformą dla intensywnej wymiany myśli i pomysłów na temat tego, jak najlepiej przygotować młode pokolenie do przyszłych zawodów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i gospodarki morskiej. Panelistki wyraziły swoje uznanie dla wysokiej jakości projektu „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” oraz wyraziły chęć zaimplementowania materiałów, które powstały na jego kanwie, w swojej codziennej pracy.
Wnioski z dyskusji podkreśliły potrzebę zintegrowanego podejścia, łączącego edukację, doradztwo zawodowe, współpracę z branżą i praktyczne doświadczenie, aby wyposażyć młodych ludzi w umiejętności i wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu w dynamicznie rozwijającym się sektorze MEW.
Wydarzenie "Młode Kadry dla Morskiej Energetyki Wiatrowej" spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz potrzeby inwestowania w edukację i rozwój młodych talentów w tej dziedzinie. Inicjatywa TEWP, PWK OHP i PTMEW dzięki zaangażowaniu ekspertów, przyczynia się do budowania solidnych fundamentów dla przyszłego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zdjęcia z Wydarzenia Upowszechniającego „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” w galerii zdjęć projektu.