O projekcie

Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie.

Zadanie ma innowacyjny charakter edukacyjno-badawczy w zakresie historii najnowszej, zakłada aktywny udział młodzieży szkolnej ,a jego produktem będzie zebrany wartościowy materiał historyczny.

45 rocznica grudnia 1970 skłania do refleksji. Jeszcze żyją świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń i warto do nich dotrzeć, zapisać i uwiecznić ich wspomnienia. Cisi bohaterowie są wśród nas, więc należy ich odnaleźć i uhonorować..Zrobią to uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami. Nasz projekt zakłada popularyzację - ale przede wszystkim współtworzenie -wiedzy na temat najnowszej historii Polski przez uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w województwie pomorskim, którzy zbiorą zachowane w pamięci świadectwa historii. Obejmuje wydarzenia od Grudnia 1970 do pierwszych wolnych wyborów w 1989r. Zachęca młodzież do samodzielnych działań i kreatywności. Wpłynie pozytywnie na związki międzypokoleniowe i znajomość własnego środowiska lokalnego. Chcemy też tę historię nieco odbrązowić i ubarwić poprzez zaproponowane metody i formy pracy. Historia zwana także historią bądź tradycją ustną czy historią oralną, jest techniką badawczą opierającą się na zbieraniu ustnych relacji świadków wydarzeń historycznych. Uważamy, że ludzka pamięć jest równie wartościowym źródłem historycznym jak dokumenty archiwalne, zaś kontakt między słuchaczem a "opowiadaczem historii" nie do przecenienia. Projekt składa się z wielu komponentów takich jak m.in. warsztaty, konkurs, lokalne wystawy zrealizowane przez uczestników we własnych środowiskach lokalnych, wypracowanie wprowadzających materiałów pomocniczych oraz opracowanie tych, które powstaną podczas konkursu i umieszczenie ich na stronie www ,końcowa wspólna impreza pod nazwą Pomorski Dzień Historii Najnowszej. Wszystkie prace zostaną umieszczone na platformie www, aby były dostępne dla historyków, nauczycieli uczniów i wszystkich zainteresowanych.

To 19 lat z życia, czyli losy Pomorzan - historia, której jeszcze nie znamy. Zrozumienie ludzkich motywów, działań, ocen i refleksji na temat najnowszej historii Polski czterdzieści pięć lat po grudniu 1970 skłania do zadumy. Czasy są już na tyle odległe, iż doczekały się wielu opracowań historycznych a na tyle jeszcze świeże i ważne, także w wymiarze jednostkowym, że wymagają wiele uwagi i działań. Zważywszy na fakt, iż jeszcze żyją świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń warto do nich dotrzeć, zapisać i uwiecznić ich wspomnienia, uhonorować, zachować dla potomnych. Dzięki naszemu projektowi ich przeżycia oraz doświadczenia zostaną opisane i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców zarówno wśród młodzieży szkolnej jak i ogółu społeczeństwa. Pragniemy, aby młodzież nawiązała osobisty kontakt ze świadkami historii i miała okazję usłyszeć ich relacje, poznać odczucia, indywidualne losy, a nie jedynie "suche" fakty historyczne. Pragniemy, aby młodzi ludzie odszukali "cichych" bohaterów ówczesnych wydarzeń w najbliższym gronie - dziadków, wujków, sąsiadów. Aby prócz wiedzy zdobyli umiejętności związane z pracą badacza historii. Chcemy imudowodnić, że historia jest ciekawa i żywa, że dotyczy ich osobiście i że może się zdarzyć, że również będą jejwspółtwórcami.

Dzięki pracy nad projektem skorzystają nie tylko młodzi ludzie, uczestnicy projektu, ale również osoby, których relacje zostaną spisane i staną się świadectwem historii Pomorza.

Opracowania zrealizowane podczas projektu staną się swoistym apendyksem do wielkich dziejów, wartościowym materiałem historycznym.

Uczestnikami i odbiorcami projektu, bezpośrednimi beneficjentami, będzie 25 nauczycieli ze szkół pomorskich i ok. 800 ich uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych Pomorza, którzy przystąpią do przedsięwzięcia oraz wezmą udział w I Pomorskim Dniu Historii Najnowszej. Z doświadczenia wiemy, że dzięki promocji w mediach, szkołach, placówkach edukacyjnych udział w konkursie weźmie ponadto ok 100 uczniów i nauczycieli. Drugą grupą uczestniczącą w projekcie będą bohaterowie historycznych wydarzeń, którzy opowiedzą swoje losy i udzielą wywiadów uczniom. Do tej pory anonimowi, nieznani staną się bohaterami uczniowskich dociekań i opracowań.

Zgodnie z nową podstawą programową, powstała płaszczyzna gdzie można realizować projekty historyczne: szkoły muszą realizować projekty edukacyjne. W szkole wprowadzono nowy przedmiot „Historia i społeczeństwo”, który dobrze wpisuje się w zadania projektu więc nauczyciele mogą wykorzystać ofertę.

Ponadto uczestnicy zdobędą wartościowe instrumentarium merytoryczno – metodyczne, którego często im brakuje.

Uczestnikami i odbiorcami projektu, bezpośrednimi beneficjentami, będzie 25 nauczycieli ze szkół pomorskich i ok. 800 ich uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych Pomorza, którzy przystąpią do przedsięwzięcia oraz wezmą udział w I Pomorskim Dniu Historii Najnowszej. Z doświadczenia wiemy, że dzięki promocji w mediach, szkołach, placówkach edukacyjnych udział w konkursie weźmie ponadto ok 100 uczniów i nauczycieli. Drugą grupą uczestniczącą w projekcie będą bohaterowie historycznych wydarzeń, którzy opowiedzą swoje losy i udzielą wywiadów uczniom. Do tej pory anonimowi, nieznani staną się bohaterami uczniowskich dociekań i opracowań.

Zgodnie z nową podstawą programową, powstała płaszczyzna gdzie można realizować projekty historyczne: szkoły muszą realizować projekty edukacyjne. W szkole wprowadzono nowy przedmiot „Historia i społeczeństwo”, który dobrze wpisuje się w zadania projektu więc nauczyciele mogą wykorzystać ofertę.

Ponadto uczestnicy zdobędą wartościowe instrumentarium merytoryczno – metodyczne, którego często im brakuje.

Projekt obejmuje całe województwo pomorskie, różne miejscowości i szkoły (gimnazja i licea), z których pochodzą uczestnicy.

Konkurs filmowy pt.”Bohaterowie, których nie ma na kartach wielkiej historii ale należy o nich pamiętać” poświęcony nieznanym bohaterom odkrytym przez uczestników. Polega na opisaniu wspomnień osób, zaangażowanych w historyczne wydarzenia na Pomorzu. Relacje opowiedziane przez osoby z najbliższego środowiska uczniów – dziadków, rodziców, sąsiadów powinny zostać spisane w formie wywiadów, pamiętników, kroniki itp., a ślady pamięci utrwalone za pomocą różnorodnych nośników .

Prace konkursowe zostaną ocenione przez kompetentne jury. Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Sprawstwo i twórcze działanie jest sprawą istotną dla kształtowania młodego człowieka. Zrozumienie roli ludzkich trybików w wielkiej historii, dylematów i wyborów pozwoli inaczej spojrzeć na wydarzenia historyczne. Identyfikacja z najbliższym środowiskiem i uświadomienie, że ludzie, rodzina, społeczność lokalna są wielką wartością, dają poczucie naturalnej przynależności, zakotwiczenia. Wyrabiają międzypokoleniowe zrozumienie i więzi. Warsztaty wprowadzają nowoczesne technologie i motywują do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji i umiejętności uczestników, pozwoli na wypracowanie form zgodnych z nową podstawą programową. Może stanowić model edukacji patriotycznej, np. tradycji szkolnych spotkań historycznych, aktywności lokalnej, opieki nad ludźmi starszymi czy lokalnymi obiektami zabytkowymi.

Projekt wpisuje się w potrzeby społeczne, a postawa zainteresowania, tolerancji i szacunku wobec trudnej często przeszłości jest fundamentem pluralistycznego społeczeństwa. Aktywizuje społeczności lokalne i zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez odwiedzanie miejsc związanych z historią a wywiady z ciekawymi ludźmi, rodziną wzmacniają świadome uczestnictwo. Dzięki nim zwracamy uwagę na miejsca w których rozegrały się znaczące dla transformacji polityki i społeczeństwa wydarzenia, wiele dramatycznych scen, tragedii ale i ludzkich radości i dumy. Projekt zakłada współpracę z nauczycielami przy redakcji materiałów na stronę internetową. Realizacja zadania pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej na temat historii najnowszej, wskazanie innowacyjnych metod prowadzenia lekcji. Pedagodzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń.