O projekcie

Projekt skierowany jest do 48 seniorów (w tym minimum 34 kobiet), tj. osób w wieku 60+, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na obszarze gmin województwa pomorskiego: Pszczółki, Prabuty, Kwidzyn (miasto). Minimum 1/3 uczestników powinny stanowić osoby z niepełnosprawnością (16 osób, w tym minimum 12 kobiet). Preferowany udział w projekcie osób w najtrudniejszej sytuacji, tj.: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, korzystających z POPŻ oraz osiągających dochody nieprzekraczającego 150% właściwego kryterium dochodowego.

Cel projektu to zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na obszarze gmin: Pszczółki, Prabuty, Kwidzyn (miasto) poprzez utworzenie i prowadzenie w okresie października 2022 r. do czerwca 2023 r. z zamiarem ich dalszego utrzymania przez minimum 10 miesięcy po zakończeniu projektu. Łącznie 48 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 3 klubów seniora zlokalizowanych w wyżej wskazanych gminach.

Cele szczegółowe:

1.      utworzenie 24 miejsc świadczenia usług społecznych w klubie seniora w Pszczółkach;

2.      utworzenie 12 miejsc świadczenia usług społecznych w klubie seniora w Kwidzynie;

3.      utworzenie 12 świadczenia usług społecznych w klubie seniora w Prabutach.

Oferta zajęć i warsztatów:

1.      Wyznaczenie ścieżki reintegracji dla uczestników;

2.      Trening pamięci i sprawności intelektualnej;

3.      Warsztaty kreatywne;

4.      Warsztaty złotej rączki;

5.      Edukacja  prozdrowotna- spotkania z  lekarzem i dietetykiem;

6.      Gimnastyka;

7.      Zajęcia  taneczne;

8.      Wsparcie psychologiczne;

9.      Poradnictwo prawne;

10.   Warsztaty efektywnego  zarządzania  finansami  osobistymi/ekonomia domowa);

11.   Warsztaty komputerowe „Bezpieczny senior w sieci”;

12.   Zajęcia z języka angielskiego;

13.   Warsztaty umiejętności opiekuńczych;

14.   Wyjazdy na wydarzenia kulturalne(m.in. do teatru, kina, opery, muzeum, filharmonii);

15.   Wyjazdy na basen.

Projekt "Młodzi duchem!" realizowany jest w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Lider: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Partnerzy:

Gmina Pszczółki

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania "Nasza Europa"

 

Harmonogram wsparcia:

Rodzaj formy wsparcia (np. szkolenie, staż, doradztwo)

Nazwa wykonawcy

Miejsce realizacji wsparcia

Data realizacji (od - do)

Godziny realizacji wsparcia

(od-do)

Planowana

liczba uczestników

Uwagi

DziałalnośćKlubu Seniora

TEWP

Pszczółki, Kościelna 8 A

2023-01-23- 2023-09-30

13:00 - 19:00

24

Klub czynny 3x w tyg. x 6h/dzień

Działalność Klubu Seniora

TEWP

Kwidzyn, Katedralna 3/2

2023-01-15- 2023-09-30

14:00 - 18:00

12

Klub czynny 3x w tyg. x 4h/dzień

Działalność Klubu Seniora

TEWP

Prabuty, Kisielicka 36e

2023-01-15- 2023-09-30

15:00 - 19:00

12

Klub czynny 3x w tyg. x 4h/dzień

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt.: „Młodzi duchem!” Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” wraz z partnerami oświadcza, iż w celu zapewnienia trwałości projektu, utrzymujemy przez okres minimum 13 m-cy, tj. do dnia 31.10.2024 r.:

- 24 miejsca świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Pszczółkach,

- 12 miejsca świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Kwidzynie,

- 12 miejsca świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Prabutach.

Zakres oferty oraz liczba faktycznie uruchomionych miejsc będzie adekwatna do bieżącego zapotrzebowania zdiagnozowanego na terenie gmin.