O projekcie

Międzynarodowy  Nowy Start

 

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z organizacją La Fabbrica del Sapere srl (Włochy) realizuje projekt pn. „Międzynarodowy  Nowy Start”. 

Nr umowy: MWSO-1-2018-33

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 30.09.2019

Celem głównym projektu grantowego jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Cele szczegółowe projektu:

1) Wsparcie mobilności pracowników poprzez dostarczenie rozwiązania umożliwiającego sprawną rekrutację pracowników mieszkających w kraju innym niż kraj pracodawcy;

2) Zwiększenie atrakcyjności projektów finansowanych z UE;

3) Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie usprawniania procesów rekrutacji pracowników pochodzących spoza kraju przedsiębiorcy;

4) Utworzenie miejsca wyposażonego w sprzęt i know-how umożliwiającego korzystanie z wypracowanego rozwiązania (tworzenie video-CV) osobom  zwolnionym, przewidzianym do zwolnienia i zagrożonym zwolnieniem.

 Szczegółowe informacje o projekcie – http://nagraj-prace.pl/

Projekt jest realizowany w ramach grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer projektu: POWR.04.03.00-00-0093/17