O projekcie

Nikomu nie żal starych kobiet

 

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”

 

Projekt grantowy  „Nikomu nie żal starych kobiet” finansowany z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (Citizens, Equality, Rights and Values) realizowany  w ramach  projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości praw podstawowych wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej, jak również wśród osób, które stanowią ich najbliższe otoczenie. Seniorki należą do osób zagrożonych podwójną dyskryminacją - ze względu na płeć (jako kobiety) i wiek (jako osoby starsze). Chcemy, aby kobiety z tej grupy wiekowej były bardziej świadome swoich praw i wiedziały, jak je egzekwować.

Przyjęte kierunki działań projektu:

1. Promocja wartości Unii Europejskiej: Jednym z głównych założeń projektu jest promowanie wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak demokracja, równość, prawa człowieka czy solidarność, szczególnie wśród kobiet 60+. Poprzez różne działania edukacyjne i informacyjne, pragniemy wzmocnić poczucie przynależności do społeczności europejskiej oraz zrozumienie korzyści wynikających z bycia jej częścią.

2. Edukacja na temat Karty Praw Podstawowych: Zintegrowane działania mają na celu przekazanie wiedzy o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dokumencie, który gwarantuje prawa i wolności obywatelom. Organizowane będą warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których uczestniczki dowiedzą się, jakie prawa im przysługują.

 3. Praktyczne zastosowanie praw w życiu codziennym: Szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, jak wartości i prawa UE odnoszą się do konkretnych sytuacji, z którymi stykają się kobiety 60+. Poprzez analizę casestudies, dyskusje i praktyczne ćwiczenia, uczestniczki projektu będą w stanie lepiej zrozumieć i docenić znaczenie tych praw w ich codziennym życiu.

4. Przykłady naruszeń praw i obrony przed nimi: Ważnym elementem projektu jest również wskazanie sytuacji, w których prawa podstawowe są łamane oraz prezentacja sposobów obrony i reagowania na takie przypadki. Dzięki temu kobiety 60+ będą wiedziały, jak postępować w sytuacji, gdy ich prawa zostaną zagrożone lub naruszone. Wspomniane działania mają na celu nie tylko podniesienie świadomości wśród kobiet 60+, ale także wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie, budowanie silniejszych więzi z Unią Europejską oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych i europejskich.

Miejsce realizacji projektu: Gdańsk i gminy wiejskie w woj.pomorskim

Udział kobiet w zbiorowości osób 60+ w Polsce wynosi ok. 59% (https://stat.gov.pl); znaczna część z nich zamieszkuje w małych miasteczkach i na wsi. Raport komisji ekspertów dla Rzecznika Praw Obywatelskich "Sytuacja osób starszych w Polsce - wyzwania i rekomendacje" zwraca uwagę na znacznie gorszą sytuację seniorek niż seniorów. Ubóstwo osób starszych to głównie ubóstwo kobiet, przede wszystkim jednoosobowych gospodarstw domowych. Nierówności pogłębiają się z wiekiem. Gorsza sytuacja kobiet wynika z istniejących nierówności na rynku pracy, jak i z regulacji w systemie emerytalnym, noszących znamiona dyskryminacji pośredniej oraz niższego wieku emerytalnego. Kobiety 60+ mają znacznie większe niż mężczyźni trudności w znalezieniu pracy, która mogłaby poprawić ich sytuację. Stawki ubezpieczeń są dużo wyższe, a kredyty trudno osiągalne zarówno z uwagi na przewidywaną długość życia, jak i niskie przychody zdeterminowane przez płeć. Stereotypy społeczne wyznaczają kobietom 60+ często niechciane role opiekunek wnuków lub obłożnie chorych osób w rodzinie, określają " właściwy" styl ubierania się i zachowywania się. Funkcjonują stereotypowe negatywne wizerunki starszych kobiet naruszające godność osobistą jak np. "złej teściowej" lub "moherowego beretu", upokarzające i ośmieszające. Wiele kobiet 60+ nie uświadamia sobie, iż łamane są ich prawa podstawowe, a nawet - że takie prawa posiada. Wiele osób nie wie, że istnieje "Karta praw podstawowych". Pomimo bardzo dużego wkładu kobiet 60+ w różne aspekty życia społeczności wiejskiej, są one często marginalizowane. Mimo naruszeń ich godności, wynikających z dyskryminacji ze względu na wiek i płeć oraz doświadczanej przemocy (psychicznej, ekonomicznej i fizycznej), wiele z nich uznaje taką sytuację za "normalną" lub "przypisaną im przez los". Polityka społeczna niektórych gmin traktuje starsze kobiety jako obciążenie, nie dostrzega ich potencjału. Projekt uświadamia tej grupie kobiet ich prawa oraz wspiera je w dochodzeniu do pełnej podmiotowości w społeczności.

Działania  w ramach projektu:

1. Spotkania kobiet 60+ w gminach objętych projektem - zostaną na nich zaprezentowane cele projektu i związek codziennego życia z wartościami UE i prawami podstawowymi. Prezentacja Karty Praw Podstawowych.

2. Szkolenia/warsztaty (2 dni) - przeznaczone dla lokalnych liderek grup 60+ (ok.16 osób), wskazanych na wcześniejszych spotkaniach. Podczas szkolenia liderki będą szczegółowo zaznajamiać się z  wartościami UE  i poznają Kartę Praw Podstawowych wraz z praktycznymi implikacjami i odniesieniami aktualnej sytuacji. Będą też pełnić funkcję integracyjną.

3. Doradztwo ekspertów - w przypadku wątpliwości lub zaistniałego problemu z zakresu projektu, liderki będą mogły zwrócić się do ekspertów o pomoc lub konsultację w formie telefonicznej, spotkania on-line  lub osobistego w zależności od potrzeb.

4. Animacja wydarzeń - tworzenie sytuacji twórczych, w których kobiety 60+ będą zaproszone do refleksji i wypowiedzi na temat wartości UE i praw podstawowych w ich życiu. Rodzaje aktywności zostaną wybrane przez liderki,wśród propozycji wystawa, filmik na TikTok , stworzenie piosenki promującej prawa podstawowe, konkurs literacki

 5. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - uwzględnione zostaną Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. W realizację kampaniizostaną włączone uczestniczki.

 6. strona www - będą na niej umieszczone materiały merytoryczne dot. wartości UE i praw podstawowych, aktualności z przebiegu projektu.

Rezultaty: podniesienie świadomości praw podstawowych i problemów z ich realizacją w grupie docelowej kobiet 60+, podniesienie świadomości praw podstawowych kobiet 60+ w ich otoczeniu. Uświadomienie sobie istnienia praw podstawowych, ich prawnego wymiaru i faktu, że obowiązują one także dla przedstawicielek grupy docelowej kobiet 60+ będzie trwałą zmianą w świadomości nie tylko bezpośrednich uczestniczek lecz także ich otoczenia, co w wymiarze społecznym pociągnie za sobą zmianę zachowań: większą asertywność kobiet 60+ i zmniejszenie liczby przypadków nieświadomego łamania ich praw ze strony otoczenia, a takżezmieni społeczną reakcję na takie przypadki. Próbę czasu przetrwa także powstała w trakcie projektu sieć kontaktów, które będziemy wykorzystywać realizując inne projekty dotyczące osób starszych i kobiet.

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.