O projekcie

Nowy Start

Projekt „Nowy Start”, Nr RPPM.05.06.00-22-0015/17 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, działanie: 05.06. Adaptacyjność pracowników.

Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start” – Wsparcie finansowe a rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

Osoby w wieku aktywności zawodowej zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz przewidziane do zwolnienia zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Mogą to być jedynie:

•   Osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

•   Pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i wsparcie pomostowe otrzyma 9 uczestników projektu.

Zgłoszenia należy składać od 26 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji                   w przypadku wpłynięcia ilości zgłoszeń wypełniającej listę podstawową oraz listę rezerwową.

Osoby  zainteresowane  udziałem  w  projekcie z  składają formularz  rekrutacyjny  wraz  z  wymaganymi  dokumentami w formie papierowej:

  osobiście w Biurze Projektu Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna" w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej  137 lok. 7 od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00

   za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej na wyżej podany adres biura.

   w uzasadnionych przypadkach (osoby z niepełnosprawnością) za pomocą telefonu/faxu.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach rekrutacyjnych, które są opublikowane na niniejszej stronie oraz na stronie http://projektytewp.pl   a także dostępne są w Biurze Projektu.