O projekcie

W okresie od 1.06.2009 r. do  30.11.2009 r.  został zrealizowany projekt  „Pokonując barierę stereotypów: do młodych Białorusinów o polskim udziale w II wojnie światowej”. Projekt był współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce.

 

Jego głównymi celami  były: dokonanie zmiany stereotypów historycznych dotyczących uczestnictwa narodu polskiego w II  wojnie światowej u młodych Białorusinów poprzez wlaczenie elementów odpowiedniej edukacji/oświaty do pracy nauczycieli historii w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych oraz korekta białoruskiej opinii społecznej na temat historii zajęcia (lata 1939 – 1941) przez Związek Radziecki terenów II Rzeczpospolitej poprzez informowanie o przestępstwach w Katyniu.      

Cele te były urzeczywistniane przez realizację następujących zadań projektu:

• upowszechnianie wiedzy na temat udziału Polaków w II wojnie światowej wóród młodych obywateli Białorusi (również przedstawicieli mniejszości polskiej);

• pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców Białorusi nt. Drugiej wojny światowej;

• rozwój elastycznych, nowoczesnych  form przekazu wiedzy historycznej;

• kształtowanie postaw patriotycznych u młodych Polaków, mieszkających w RB;

• zwiekszenie roli Gdańska i Witebska jako ośrodków edukacji historycznej nt. II wojny światowej.

Projekt był skierowany na popularyzację historii udziału Polski w II wojnie światowej, umocnienie w świadomości społecznej pozycji Polaków jako aktywnych uczestników walki z hitlerowskimi Niemcami i faszystowskimi Włochami oraz obalenie istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę w uświadomieniu przyczyn i skutków tej wojny. Działalność w ramach projektu była adresowana do nauczycieli (przede wszystkim młodych nauczycieli Białorusi), bo właśnie ta grupa zawodowa odpowiada na co dzień za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży oraz kształtowanie przekonań i postaw młodych ludzi, m. in. odnośnie historii.

Głównymi działaniami projektu były: 

- przygotowanie multiplikatorów (3-dniowe szkolenia z historii polskiego udziału w II wojnie światowej dla 30 nauczycieli, pracujących w szkołach, gimnazjach, liceach i innych ośrodkach edukacji oraz wykładowców i studentów wydziału historii Witebskiego Uniwersytetu Państwowego);

- opracowanie i kolportaż CD z materiałami po białorusku o roli Polaków w II wojnie światowej;

- zajęcia i akcje edukacyjne/oświatowe realizowane przez 15 białoruskich nauczycieli we własnych szkołach i środowiskach lokalnych;

- rozpowszechnienie wiedzy nt. polskiego udziału w II wojnie światowej w Polskim Radiu dla Zagranicy;

- wielojęzyczna strona www, promująca projekt, informująca o doświadczeniach pracy nauczycieli w kierunku popularyzacji historii uczestnictwa RP w II wojnie światowej; szeroka promocja projektu i obchodów rocznicy wybuchu II drugiej wojny światowej.

W sierpniu w Witebsku  odbyły się zajęcia dla 30 nauczycieli historii, wykładowców i studentów wydziału historii Witebskiego Uniwersytetu Państwowego.  Szkolenie obejmowało 24 godzin zajęć, trwających 3 dni, o strukturze dwumodułowej:

- I moduł – wykład,

- II moduł – warsztaty; zajęcia praktyczne dla uczestników w oparciu o źródła, dokumenty, materiały przygotowane przez prowadzących oraz o własne doświadczenie.

Ponadto zorganizowano wycieczkę do Lasu Katyńskiego. Przygotowanie multiplikatorów przeprowadzili polscy eksperci: dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego, Michał Koss z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Bolesław Stąporek z Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”. Następnie w szkołach w środowiskach lokalnych zastały zorganizowane przez nauczycieli - uczestników projektu zajęcia  i akcje według wypracowanych scenariuszy (mikro-projektów, propozycji). Przy wsparciu organizacyjnym realizatorów projektu Sekcja Białoruska Polskiego Radia dla Zagranicy przeprowadziła 4 konkursy historyczne wśród swoich słuchaczy. Zostały one zorganizowane w ramach cotygodniowej audycji „Poczta redakcyjna”. Tę rubrykę prowadzi jeden z białoruskich realizatorów projektu – Juryj Ściapanaŭ, dziennikarz Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. W 4 konkursach uczestniczyło 50 osób z całej Białorusi. Zwycięzcy otrzymali nagrody. W ramach projektu powstała też   strona internetowa www.ww2pl.info w trzech językach (po polsku, rosyjsku i białorusku;większość materiałów po białorusku) Uczestnicy projektu zrobili kilkaset zdjęć Lasu Katyńskiego i okolic, z których czść została przekazana do powstającego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej.