O projekcie

Polskość mieszka w języku

Zasadnicze cele dla realizacji zadania:                                                                                                          1) pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk polonijnych na Ukrainie w zachowaniu i pogłębianiu polskości: znajomości języka polskiego oraz tożsamości narodowej, umożliwienie poznania dorobku ojczyzny: historii i kultury oraz jej materialnych i duchowych osiągnięć,                                2) nabycie przez nich szeregu umiejętności stymulujących rozwój psychofizyczny jak: rozwijanie osobowości i wrażliwości estetycznej, własnych talentów, kształtowanie umiejętności obywatelskich i społecznych, itp.
Niezwykle ważne jest też, zważywszy na obecną sytuację na Ukrainie, zapewnienie wypoczynku i poprawa kondycji psychofizycznej uczestników. Wzmocnienie tej kondycji i przekonanie, że mogą polegać na swym kraju ojczystym pozytywnie wpłyną na wizerunek Polski wśród Polonii.

Zadanie będzie realizowane we współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki w Łucku, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w m. Sądowa Wisznia oraz stowarzyszeniem "Kresowiacy" w Winnicy
Zadaniu będą służyć kolonie edukacyjno-wypoczynkowe pod nazwą "Polskość mieszka w języku".

Zostaną zorganizowane 2 czternastodniowe turnusy kolonii edukacyjno - wypoczynkowej (1 w lipcu 2015 oraz 1 w sierpniu 2015). Uczestnikami zadania są dzieci i młodzież polonijna - uczniowie szkół podstawowych i średnich (9-18 lat), łącznie 80 osób (40 w każdym turnusie)   mieszkający w Sądowej Wiszni i w obwodzie lwowskim, w Łucku i w obwodzie wołyńskim oraz w Winnicy i obwodzie winnickim na Ukrainie  pochodzące z rodzin o polskim  rodowodzie, pragnących pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka polskiego oraz utrzymywać więź z polską kulturą.  W tym dzieci m.in. uzdolnione muzycznie, śpiewające w chórach prowadzonych przez organizacje polonijne.

Program przewiduje naukę języka polskiego, zajęcia z zakresu historii i kultury Polski, wycieczki edukacyjne w czasie których uczestnicy będą poznawać geografię i historię, realizować będą zajęcia artystyczne i muzyczne, wypracują kontakty z polskimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi stymulującymi rozwój psychologiczny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny (projekty, warsztaty, przedstawienia, wycieczki edukacyjne, gry, konkursy i in.) przez nauczycieli/trenerów mających duże doświadczenie, w tym w pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk polonijnych.
Główne rezultaty to własny rozwój, znaczące pogłębienie znajomości języka polskiego i nabycie większej zdolności wypowiadania się w języku polskim, budowa i rozwinięcie poczucia polskiej tożsamości narodowej, pogłębienie wiedzy o kulturze polskiej i historii Polski, poznanie Pomorza, nawiązanie osobistych kontaktów zrówieśnikami.

Udział w projekcie poprawi kondycję psychofizyczną uczestników, rozwinie umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej.