O projekcie

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” oraz Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych w Gdańsku serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół średnich zlokalizowanych w województwie pomorskim do udziału w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Termin realizacji projektu 01.09.2019 r. - 30.06.2022 r.  Dofinansowanie projektu z UE: 574 012,05 PLN.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji społecznych uczniów szkół średnich, ważnych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt oferuje uczniom udział w  kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej m.in. warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i aktywności obywatelskiej, obywatelską zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji, realizację grupowych projektów w ramach organizacji pozarządowych lub młodzieżowych, warsztaty z wystąpień publicznych, przygotowanie i realizację własnych projektów oraz ich  prezentację podczas konferencji podsumowującej. Czas trwania działań  projektu - ok.10 miesięcy.

Projekt obejmie 120 uczniów, którzy zostaną podzieleni na grupy ok.10-osobowe. Każda  szkoła może zgłosić jedną lub dwie grupy oraz wyznaczyć osobę, która będzie pełniła rolę opiekuna. Opiekun otrzyma wynagrodzenie w wysokości zależnej od liczby grup. Do zadań opiekuna będzie należało bieżące wsparcie uczestników, spotkania z uczestnikami projektu (raz na miesiąc lub częściej w razie potrzeby) i ocena postępów w nabywaniu kompetencji społecznych, utrzymywanie  kontaktów z pracownikami projektu (np. trenerzy), pomoc w sprawach organizacyjnych i sytuacjach trudnych (np. konflikty w grupie).

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:

1) Rekrutacja - będzie przeprowadzona w każdej szkole według wskazań nauczycieli. Młodzież  wypełni test, który wskaże, jakim obszarom kompetencji społecznych należy poświęcić najwięcej uwagi. Osoby rekrutowane mogą być uczniami różnych klas.

2) Wzmocnienie kompetencji społecznych - komunikacyjnych i z zakresu aktywności obywatelskiej poprzez:

3) Przygotowanie do realizacji własnych projektów w organizacjach młodzieżowych / pozarządowych:

Zakres: a) Lekcja obywatelska cz.1.: zapozananie uczestników projektu z organizacjami młodzieżowymi/pozarządowymi z województwa pomorskiego, zachęcenie do aktywności społecznej. b) Lekcja obywatelska cz. 2: warsztaty; zapoznanie uczestników z kluczowymi problemami społecznymi regionu; praca nad własnymi projektami (kwestie istotne dla  województwa pomorskiego (np. depopulacja, ochrona środowiska, w tym ekologia Bałtyku, solidarność społeczna i odpowiedzialności  za dobro wspólne, uzależnienia, ubóstwo i bezdomność, integracja imigrantów, itp.).

Zakres: Proaktywne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zasady negocjowania, przekonywanie, przekazywanie informacji i swoich opinii, mowa ciała w rozmowie kwalifikacyjnej, autoprezentacja z wykorzystaniem nowych technologii: videoCV, wizytówka internetowa, plakat autoprezentacyjny, symulacja rozmów kwalifikacyjnych.

4) Realizacja przez uczestniczących uczniów projektów grupowych we współpracy z wybraną  organizacją młodzieżową lub edukacyjną organizacją pozarządową.                         

Zakres: wykorzystanie nabytych kompetencji społecznych i obywatelskich w praktyce. Czas trwania, tematyka  i przebieg projektu zostaną ustalone wspólnie przez  młodzież, opiekunów i przedstawicieli wybranej organizacji  na pierwszym spotkaniu. Działania i harmonogram realizacji projektu również zostaną wypracowane wspólnie. Dla każdego uczestnika  grupy realizującej projekt będzie przyznany  minigrant w wysokości do 600 zł, do wykorzystania  na  wydatki niezbędne do realizacji projektu

5) Warsztaty z wystąpień publicznych, logicznego i zrozumiałego prezentowania informacji; Czas twania: 8 godzin.                                                                                                                          

Zakres: techniki prezentacji materiału, komunikacja interpersonalna, techniki retoryczne, przygotowanie prezentacji  na potrzeby konkursu.

6)  Konkurs. Prezentacja projektów podczas konferencji, przyznanie nagród.                                                                 

7) Weryfikacja nabytych kompetencji społecznych                

 

29.03.2021 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych”

12.04.2021 r.

Rekrutacja zakończona. Wszyscy, którzy brali w niej udział, zostali powiadomieni o wyniku. 129 uczestników / uczestniczek zostało podzielonych na ok 10-osobowe grupy. Zainteresowanie projektem było duże, niektóre osoby, mimo niekorzystnego dla nich wyniku rekrutacji, proszą o możliwość uczestniczenia w zajęciach na zasadzie „wolnych słuchaczy”.

Harmonogram Warsztatów szkoleniowych z zakresu kompetencji komunikacyjnych i z zakresu aktywności obywatelskiej na okres kwiecień - czerwiec w załacznikach.

28.06.2021 r.

Pierwszy etap projektu za nami! Ciekawe zajęcia, wciągające warsztaty, dyskusje, wsparcie opiekunów. Koniec roku szkolnego. Ale w czasie wakacji uczestniczki / uczestnicy projektu też nie będą próżnować - będą pracować nad koncepcją własnych mini-projektów i ich realizacją.

Harmonogram Warsztatów szkoleniowych z zakresu kompetencji komunikacyjnych i z zakresu aktywności obywatelskiej na okres sierpień - listopad w załacznikach.

03.09.2021 r.

Wakacyjny  wysiłek przyniósł rezultaty. Uczestniczki / uczestnicy stworzyli  wiele ciekawych pomysłów na mini-warsztaty. Teraz czas na realizację mini-projektów grupowych we współpracy z wybraną  organizacją. Grupy będą liczyć po 5 osób do każdego mini-projektu. Otrzymają na ich realizację mini-granty - 600 zł na osobę. Regulamin mini-grantów - w załącznikach.

27.09.2021 r.

Uczestniczki / uczestnicy projektu jadą na „Zieloną szkołę”!

Ponieważ osób uczestniczących jest bardzo dużo, uczestniczki / uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy, dla których zajęcia „Zielonej Szkoły” odbędą się w terminach: 02 - 03.10.2021 r. i 09 - 10.10.2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik”  w Borzechowie.

Przejazd do ośrodka i powrót autokarami. Opiekunowie przekażą uczestniczkom / uczestnikom informację o dacie i godzinie wyjazdu oraz miejscu zbiórki na spotkaniach organizacyjnych. Informacje z programem „Zielonej Szkoły” w załącznikach.

18.10.2021 r.

Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” odbyły się zgodnie z planem.

„Zielona Szkoła” wzbogaciła wiedzę i umiejętności oraz przyniosła dużo pozytywnych emocji. Uczestniczki / uczestnicy z zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych i debatach oksfordzkich. Podczas debat oksfordzkich uczestnicy nauczyli się sposobów i technik przekonywania innych do swojego zdania zarówno w kontaktach interpersonalnych, jak i wystąpieniach publicznych. Poznali również praktyczne przykłady strategii, które są stosowane zarówno w komunikacji interpersonalnej, reklamie, jak i polityce. Nauczyli się wykorzystywać merytoryczne, wyważone argumenty do przekonywania innych podczas dyskusji skupiającej się na faktach i prawach logiki z zachowaniem szacunku dla rozmówców. Poznali także sposoby na asertywną obronę swojego zdania i podważanie opinii innych uczestników sporu.

 

W okresie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. realizacja mini-projektów w grupach 5 -osobowych połączona ze stałym coachingiem i mentoringiem zgodnie z wypracowanymi wcześniej koncepcjami.

Podczas realizacji projektów uczestnicy wspierani są przez:

● coacha - wspiera uczestników w rozwoju kompetancji społecznych, pracy grupowej, mierzeniu się z wyzwaniami pracy w grupie, relacjami interpersonalnymi, etc.,
● mentora - wspiera uczestników merytorycznie, w rozwiązywaniu trudności związanymi z tematyką której dotyczy projekt,  wdraża uczestników w działania NGO.

Terminy spotkań  z coachem i mentorem ustalane samodzielnie przez uczestników w poszczególnych grupach.

Każdy uczestnik ma do dyspozycji grant w wysokości do 600 zł do wykorzystania w trakcie realizacji  mini-projektu, tj. grupa 5-osobowa  3000  zł.  Kształt  i  przebieg  projektów  został  ustalony  wspólnie  na  pierwszym   spotkaniu  uczestnków  z  mentorem  i coachem. Zasady, harmonogram realizacji projektu zostały wypracowane w drodze negocjacji i kompromisu w grupie uczestników wraz z mentorem i coachem na kolejnych spotkaniach.

Aneks do regulaminu minigramtów w załącznikach.

Przerwa w realizacji mini projektów - ferie szkolne w okresie od 14.02.22 r.  do 27.02.2022 r.

Powrót do szkół po feriach  28.02.2022 r. i dalsza praca przy mini-projektach.

Dalsze działania w projekcie, to jest warsztaty szkoleniowe z wystąpień publicznych odbędą się w kwietniu i maju - dokładny harmonogram zostanie podany po ustaleniu z prowadzącymi i uczestnikami.