O projekcie

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” oraz Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych w Gdańsku serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół średnich  zlokalizowanych w województwie pomorskim do udziału w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji społecznych uczniów szkół średnich,ważnych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt oferuje uczniom udział w  kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej m.in. warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i aktywności obywatelskiej, obywatelską zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji, realizację grupowych projektów w ramach organizacji pozarządowych lub młodzieżowych, warsztaty z wystąpień publicznych, przygotowanie i realizację własnych projektów oraz ich  prezentację podczas konferencji podsumowującej. Czas trwania działań  projektu – ok.10 miesięcy.

Projekt obejmie 120 uczniów, którzy zostaną podzieleni na grupy ok.10-osobowe. Każda  szkoła może zgłosić jedną lub dwie grupy oraz wyznaczyć osobę, która będzie pełniła rolę opiekuna. Opiekun otrzyma wynagrodzenie w wysokości zależnej od liczby grup. Do zadań opiekuna będzie należało bieżące wsparcie uczestników, spotkania z uczestnikami projektu (raz na miesiąc lub częściej w razie potrzeby) i ocena postępów w nabywaniu kompetencji społecznych, utrzymywanie  kontaktów z pracownikami projektu (np. trenerzy), pomoc w sprawach organizacyjnych i sytuacjach trudnych (np. konflikty w grupie).

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania:

1) Rekrutacja – będzie przeprowadzona w każdej szkole według wskazań nauczycieli. Młodzież  wypełni test, który wskaże, jakim obszarom kompetencji społecznych należy poświęcić najwięcej uwagi. Osoby rekrutowane mogą być uczniami różnych klas.

2) Wzmocnienie kompetencji społecznych - komunikacyjnych i z zakresu aktywności obywatelskiejpoprzez:

3) Przygotowanie do realizacji własnych projektów w organizacjach młodzieżowych / pozarządowych:

● Wyjazd szkoleniowy. Czas trwania: 2 dni                                                                                                                     Zakres:                                                                                                                                                                                                           a) Lekcja obywatelska cz.1.: zapoznanie uczestników projektu z organizacjami młodzieżowymi/pozarządowymi z województwa pomorskiego, zachęcenie do aktywności społecznej.    

b) Lekcja obywatelska cz. 2: warsztaty; zapoznanie uczestników z kluczowymi problemami społecznymi regionu; praca nad własnymi projektami (kwestie istotne dla  województwa pomorskiego (np.depopulacja, ochrona środowiska, w tym ekologia Bałtyku, solidarność społeczna i odpowiedzialności  za dobro wspólne, uzależnienia, ubóstwo i bezdomność, integracja imigrantów, itp.).

● Warsztaty szkoleniowe  rozwijające umięjętności interpersonalne i autoprezentacyjne. Czas trwania: 12 godzin.

Zakres: Proaktywne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zasady negocjowania, przekonywanie, przekazywanie informacji i swoich opinii, mowa ciała w rozmowie kwalifikacyjnej, autoprezentacja z wykorzystaniem nowych technologii: videoCV, wizytówka internetowa, plakat autoprezentacyjny, symulacja rozmów kwalifikacyjnych.

4) Realizacja przez uczestniczących uczniów projektów grupowych we współpracy z wybraną  organizacją młodzieżową lub edukacyjną organizacją pozarządową.                         

Zakres: wykorzystanie nabytych kompetencji społecznych i obywatelskich w praktyce. Czas trwania, tematyka  i przebieg projektu zostaną ustalone wspólnie przez  młodzież, opiekunów i przedstawicieli wybranej organizacji  na pierwszym spotkaniu. Działania i harmonogram realizacji projektu również zostaną wypracowane wspólnie. Dla każdego uczestnika  grupy realizującej projekt będzie przyznany  minigrant w wysokości do 600 zł, do wykorzystania  na  wydatki niezbędne do realizacji projektu

5) Warsztaty z wystąpień publicznych, logicznego i zrozumiałego prezentowania informacji; Czas twania: 8 godzin.                                                                                                                          

Zakres: techniki prezentacji materiału, komunikacja interpersonalna, techniki retoryczne, przygotowanie prezentacji  na potrzeby konkursu.

6)  Konkurs. Prezentacja projektów podczas konferencji, przyznanie nagród.                                                                 

● Krótkie wystąpienia  do 10 min. grup projektowych podsumowujące merytoryczne  oraz interpersonalne aspekty realizacji projektu.                                                                                                                                                                                             ● Jury: Wystąpienia zostaną ocenione przez jury złożone z lokalnych liderów opinii publicznej.                                                     ● Uroczyste rozdanie nagród.

7) Weryfikacja nabytych kompetencji społecznych