O projekcie

Pomorska letnia szkoła liderów Polonii ukraińskiej

Głównym celem zadania jest rozwijanie i wzmacnianie umiejętności liderskich i animacyjnych młodych ludzi (15-18 lat), którzy są aktywni w środowiskach Polonii ukraińskiej i są młodzieżowymi animatorami działań oraz zintegrowanie wewnętrzne tej grupy.  Projekt zakłada wyposażenie młodych ludzi z Polonii ukraińskiej w wiedzę, instrumentarium i umiejętności pozwalające na samodzielną realizację różnorodnych przedsięwzięć społecznych i projektowanie działań wolontariackich we współpracy z organizacjami polonijnymi i innymi działającymi w środowisku lokalnym, także samorządem lokalnym. Jak również zmotywowanie ich do działania w środowisku polonijnym i lokalnym.

Zadanie obejmuje osoby, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 4 lat w organizowanych przez nas "Pomorskich szkołach młodych liderów Polonii ukraińskiej" lub podobnych obozach prowadzonych przez innych organizatorów (i mieszczą się w kategorii wiekowej) oraz podjęły aktywną działalność polonijną (projekt umiejętności liderskich na poziomie "zaawansowanym").

W zadaniu weźmie udział 40 osób w wieku 15-18 lat zamieszkałych w obwodach wołyńskim, lwowskim i winnickim na Ukrainie.

Projekt rozwija i wzbogaca ich umiejętności liderskie, takie jak praca metodą projektu (badanie potrzeb lokalnego środowiska polonijnego, budowanie projektu w oparciu o potrzeby lokalnego środowiska polonijnego, przygotowanie budżetu, poszukiwanie sojuszników i budowanie koalicji, realizacja własnych mini projektów), praca w zespole (team-building - budowanie zespołu, praca zespołowa - kreatywność i rozwiązywanie problemów, komunikacja w zespole, zarządzanie zespołem), pozyskiwanie środków finansowych na działalność (przygotowanie do pisania wniosków/aplikacji do instytucji/organizacji grantodawczych w tym do programów grantowych UE i in.), rozwój osobisty (komunikacja interpersonalna, trening asertywności, zarządzanie czasem, własną energią i motywacją), przygotowanie i prowadzenie akcji/kampanii (budowanie strategii, wystąpienia publiczne, prowadzenie działań w Internecie i mediach społecznościowych, organizacja zebrań, zbierania podpisówitp). Istotnym elementem programu będą spotkania z liderami organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, zapoznawanie się z "dobrymi praktykami", odwiedziny w redakcjach mediów. Program pobytu wyposaża uczestników w instrumenty pozwalające na zaprojektowanie i samodzielną realizację własnych we współpracy z innymi oraz motywuje ich do działania w środowisku polonijnym i lokalnym. Uczestnicy zadania po powrocie na Ukrainę przeprowadzą przygotowane w trakcie pobytu mini-projekty.

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany 16-dniowy obóz edukacyjny (uczestnicy zostaną zakwaterowani w ośrodku szkoleniowym, otrzymają całodniowe wyżywienie i prowiant suchy na wycieczki oraz powrót). Codziennie uczestnicy będą brali udział w zajęciach edukacyjnych kształcących umiejętności liderskie, spotkaniach lub wyjazdach studyjnych spełniających cele programu.Otrzymają materiały edukacyjne. Zostaną zorganizowane wspólne działania oraz spotkania integracyjne z rówieśnikami z Polski. Uczestnicy będą mogli poznać kolegów z Polski o podobnych zainteresowaniach (młodych liderów, animatorów organizacji pozarządowych) i uzgodnić kontakty i wspólne plany projektowe. Program będzie realizowany metodami aktywnymi i interaktywnymi przez doświadczonych trenerów/nauczycieli. Rezultatem projektu będzie pogłębienie przez 40 uczestników wcześniej ukształtowanych i nabycie nowych umiejętności liderskich, które będą mogli wykorzystać działając na rzecz Polonii, pogłębienie wiedzy przydatnej w animacji działań polonijnych, w tym na temat wolontariatu i organizacji pracy wolontarystycznej. Udział w zadaniu podniesie jakość ich pracy i wzmocni motywację. Na każdy dzień zaplanowane są zajęcia edukacyjne kształtujące umiejętności liderskie oraz wzbogacające wiedzę tematyczną: samorząd terytorialny, wolontariat, komunikacja społeczna, prawa człowieka, ekologia i cykl poświęcony językowi historii i kulturze polskiej. W tym celu zorganizowane będą warsztaty, spotkania i wyjazdy studyjne. Młodzi liderzy - animatorzy działań polonijnych będą mogli poznać się wzajemnie izintegrować jako grupa, aby później się wspierać tworząc swoistą sieć. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniubędą oddziaływać na swoje środowisko lokalne, rodziny, przyjaciół i kolegów szkolnych.