O projekcie

Jednym z istotnych problemów społecznych jest niska świadomość i kultura prawa. Problem ten dotyczy również polskiej edukacji, która stosunkowo mało czasu poświęca tej kwestii. Dlatego naszym celem jest wypełnienie luki i wpływ na pozytywną zmianę tego stanu rzeczy. Naszym celem jest:

1) Poszerzenie wiedzy na temat istoty prawa;

2) Wyposażenie w umiejętności przekazywania tej trudnej materii, nauczycieli wszystkich poziomów szkół mieszkających i pracujących  w województwie pomorskim a tym samym uczniów województwa pomorskiego, co pomoże zmienić ten stan rzeczy;

3) Poprawienie stanu świadomości i wzmocnienie szacunku dla prawa w społeczności pomorskiej;

4) Podniesienie kultury prawnej mieszkańców województwa pomorskiego;

5) Przygotowanie scenariuszy lekcji o prawie dla wszystkich poziomów szkolnych umożliwiających realizację lekcji na temat prawa w szkołach województwa pomorskiego;

6) Przeprowadzenie warsztatów merytoryczno – metodycznych dla  20 nauczycieli,  w szczególności ze środowisk małomiejskich i wiejskich województwa pomorskiego

7) Opracowanie materiałów edukacyjnych o istocie prawa w formie „Przewodnika po prawie dla uczniów i nie tylko” i umieszczenie ich na stronach www Towarzystwa, co umożliwi wykorzystanie praktyczne wielu zainteresowanym osobom

Zadanie ma charakter innowacyjny, gdyż w województwie pomorskim nikt nie prowadzi tego typu działań.

Projekt ma charakter cykliczny i wieloelementowy, umożliwiający realizację szeregu przedsięwzięć  powiązanych z tematyką prawną w różnych aspektach prawa. Adresowany jest do nauczycieli z terenu województwa pomorskiego (bezpośrednio obejmie 20 osób z różnych miejscowości, jednak z jego rezultatów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani nauczyciele). Pozwala na wypracowanie modelu edukacji prawnej dla młodzieży na różnym poziomie nauczania. Zważywszy na fakt iż kultura i wiedza dotycząc prawa w społeczństwie polskim (w tym także w województwie pomorskim) jest bardzo niska, nasza propozycja pozwoli na niwelowanie tego złego stanu rzeczy. Może też stanowić przewodnik dla nauczycieli  mieszkających i pracujących w województwie pomorskim (nieprzygotowanych do realizacji tych treści) do przekazywania ich w sposób poprawny i ciekawy. Umieszczenie projektu, z wypracowaną obudową, na naszych stronach internetowych pozwoli na stałe korzystanie z rzetelnych materiałów przygotowanych przez osoby merytorycznie do tego przygotowanie, scenariusze lekcji zaś pozwolą na ciekawe przekazywanie niełatwej materii.

Warsztaty mają charakter dwumodułowy, co pozwoli na przygotowanie uczestników merytorycznie i metodycznie. Ważnym jest, ze projekt ten można multiplikować również w środowiskach lokalnych liderów, np. młodzieżowych.  Może też mieć charakter kaskadowy.

 Działania, które chcemy podjąć by zrealizować nasz projekt:

       1.  Przygotowanie ankiety środowiskowej na temat wiedzy o prawie

       2. Warsztaty dla nauczycieli –  8 godzin

a) wykład wprowadzający, erudycyjny – „O istocie prawa - fundamenty prawa europejskiego i jego filozofia” – 2godz.

b) wykład – „Rodzaje prawa – prawo w praktyce, czyli droga obywatela do sądu” – 3 godz.

c) warsztaty – analiza podstawowych dokumentów prawnych, czyli jak czytać akty prawne i gdzie ich szukać? – 3 godz.

d) przedstawienie uczestnikom przygotowanej ankiety badawczej na temat stanu wiedzy o prawie społeczeństwa i omówienie zasad badania w swoim środowisku lokalnym. Opracowanie standardu scenariuszy lekcji – 1 godz.

        3. Warsztaty dla nauczycieli – 8 godzin

e) wykład – „Uważaj młody człowieku – czyli zagrożenia, których musimy unikać by nie popaść w konflikt z   prawem” – 3 godziny

f) ćwiczenia – tworzenie scenariuszy dla dzieci i młodzieży, oraz przygotowanie projektów własnych działań środowiskowych w oparciu o zdobytą wiedzę i materiały wykładowe, przygotowane przez profesjonalnych  wykładowców – 4 godziny

g) przygotowanie wizyty w lokalnym Urzędzie Miejskim/Gminy pt: „Co może obywatel w urzędzie? Sposób przygotowania sprawozdania" – 1 godz.

        4.  Opracowanie scenariuszy lekcji i dostarczonych przez nauczycieli ankiet,  umieszczenie ich na  stronach internetowych Towarzystwa w formie „przewodnika po prawie dla wszystkich”, rozesłanie do instytucji   edukacyjnych i szkół na terenie województwa pomorskiego

 Warsztaty będą się odbywać w ośrodku szkoleniowym z zapewnionym zakwaterowaniem i wyżywieniem,  co    jest  konieczne z uwagi na pochodzenie uczestniczących nauczycieli z różnych  miejscowości województwa   pomorskiego.