O projekcie

Radomska Akademia Komputerowa ECDL

Postęp cywilizacyjny sprawił, że w dzisiejszych czasach podstawowym narzędziem pracy, komunikacji, ale także rozrywki stał się komputer osobisty, obecny na Mazowszu w blisko 70% gosp. domowych i 96% firm. Kompetencje komputerowe stanowią podstawę do zatrudnienia i ogólnej aktywności społecznej i zawodowej. Osoby korzystające z komputera i internetu: - chętniej zdobywają nowe kwalifikacje z myślą o lepszej pracy (18,8% przy 1,5% u niekorzystających). Częciej awansują na wyższe stanowiska i są bardziej mobilne zawodowo.- częciej podejmują lepiej płatną lub dodatkową pracę (11,7% przy 2,9% wśród niekorzystających)

Choć w większości gospodarstw domowych jest obecny komputer, to wciąż prawie 30% Polaków w wieku 16-74 lat nie umie go obsługiwać (śr. dla UE: 12%), a 26,5% nie potrafi korzystać z internetu (odsetek ten wzrósł w 2013 o 0,7% w stosunku do 2011), 77,4% nie potrafi tworzyć prezentacji, 65,5% - instalować urządzeń komputerowych, a 64,8% - korzystać z arkusza kalkulacyjnego i poziom tych umiejętności spada od 2009r, potwierdzają to dane dla Mazowsza w poz. 2]. Nawet wśród korzystających z komputera ponad 30% nie ma podstawowych umiejętności jego obsługi.

Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowe (zakup komputera, opłacenie dostępu do internetu) w uboższych gospodarstwach oraz różnice w rozwoju infrastruktury sieci internetowej, najnowsze technologie są częściej obecne w dużych, zurbanizowanych miastach (śr. różnica w upowszechnieniu ok. 17%) z zamożniejszymi mieszkańcami, takich, jak Warszawa (stopa bezrobocia=4,8%). Stolica w znacznym stopniu „zaciemnia” poważne problemy pozostałych obszarów województwa, a w  szczególności bardzo ubogiego subregionu radomskiego [SR] (o blisko 4% wyższy udział osób korzystających z pomocy społecznej niż średnia dla WM; 2012]) z bezrobociem na poziomie 24% (najwyższe w WM). Jest ono efektem upadku i przekształceń licznych radomskich zakładów produkcyjnych. W SR mamy bardzo niską podaż pracy, lokuje się tu zaledwie 7% firm z WM). Jedne z istotniejszych problemów mieszkańców miasta Radomia [MRD] i powiatu radomskiego [PRD], które utrudniają ich funkcjonowanie na ogólny lęk przed nowymi technologiami (szczególnie wśród osób starszych i niżej wykształconych).

Dlatego też celem niniejszego projektu jest podnoszenie kompetencji z zakresu obsługi komputera u osób społecznie i ekonomicznie wykluczonych z powiatu radomskiego.