Projekty realizowane

Bądź PRO-aktywny!

Bądź PRO-aktywny!

Projekt Bądź PRO-aktywny! Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Projekt skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych lub uczących się w Gdańsku. Zapewnia udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych i językowych (angielski i niemiecki) zakończonych egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje.

Nowy Start

Nowy Start

Projekt „Nowy Start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, działanie: 05.06. Adaptacyjność pracowników. Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start” – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.