O projekcie

Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem

Projekt przedstawia Polskę jako kraj działający aktywnie na rzecz współpracy regionalnej w obszarze małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim oraz rolę organizacji pozarządowych w polskiej polityce zagranicznej i społeczności lokalnych jako realizatorów współpracy na tym obszarze. Jest ukierunkowany na wypracowanie modelu działania, pozwalającego na efektywną współpracę regionalną, niełatwą w obecnej sytuacji politycznej. Uwzględnia specyfikę obwodu kaliningradzkiego oraz politykę UE wobec niego. Współpraca regionalna w obszarze małego ruchu granicznego jest korzystna dla Polski. Specyfika obwodu kaliningradzkiego wypływa z jego położenia geograficznego, jak i tła politycznego. Jest on rosyjską enklawą wśród krajów UE (wg danych z 2013r., liczy 940 tys.osób, 97 narodowości, ok.80% to Rosjanie). Zarówno w Rosji jak i w UE funkcjonują różne koncepcje dotyczące jego przyszłości. Jest miejscem strategicznie ważnym, znaczącym dla polskiej polityki zagranicznej i polityki UE.Mały ruch graniczny (MRG) między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską przyniósł szereg korzyści w wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturalnym, m.in. wzrost obrotów w handlu i turystyce,rozwój współpracy naukowej, zwiększone zainteresowanie nauką języka polskiego w obwodzie kaliningradzkim. Mały ruch graniczny wpływa również na świadomość społeczną zarówno mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, jak i województw warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, sprzyja kształtowaniu dobrego sąsiedztwa. Adresaci to społeczności lokalne, organizacje pozarządowe oraz samorządy z następujących obszarów objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim:
województwo pomorskie – powiaty: miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty gdański, nowodworski, malborski;
województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki,olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru objętego małym ruchem granicznym zachęca do debaty i uświadamia rolę, jaką mają do odegrania w polskiej polityce zagranicznej.

Najważniejsze działania projektu to:
1. Seminarium, w którym wezmą udział eksperci ,organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów, liderzy społeczności lokalnych (ok 50 osób). Zwiększy wiedzę, pozwoli na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i zdiagnozowanie obecnej sytuacji na obszarach MRG.
2.  Działania skierowane do organizacji pozarządowych:
a) Badanie dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z obwodem kaliningradzkim Pozwoli ono na określenie potencjału i wytyczenie kierunków działań dla NGO
b) Szkolenie dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych (stosunki polsko-rosyjskie, aktualne założenia polskiej polityki zagranicznej, specyfika obwodu kaliningradzkiego, umiejętności poruszania się w rosyjskim obszarze kulturowym, pozyskiwanie partnerów z obwodu kaliningradzkiego, prezentacja dobrych praktyk). Pozwoli na stworzenie przygotowanej do realizacji projektów transgranicznych kadry organizacji pozarządowych w obszarze objętym MRG.
c) Przewodnik dla organizacji pozarządowych – ułatwi realizację projektów transgranicznych .
3. Zbudowanie strony www poświęconej małemu ruchowi granicznemu i profilu na FB, skierowanych do społeczności lokalnych – podstawowe informacje o MRG, aktualności (np.kurs rubla, sytuacja na granicy), forum dyskusyjne, materiały dot.polskiej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem obwodu kaliningradzkiego. Ułatwi to członkom społeczności lokalnych korzystanie z MRG i realizację przedsięwzięć transgranicznych o różnym charakterze (handlowym, społecznym, kulturalnym itp.), pogłębi ich wiedzę o polskiej polityce zagranicznej polityce UE, umożliwi aktywny udział w debacie.
4.  Debaty lokalne (3) - zaangażują społeczności lokalne w debatę publiczną.
5. Konferencja podsumowująca, udostępniona „na żywo” przez media internetowe społecznościom lokalnym, w trakcie której odbędzie się debata nt. realizacji założeń polskiej i unijnej polityki zagranicznej wobec obwodu kaliningradzkiego. Pozwoli na wyartykułowanie różnych poglądów i inspiracji .

Zapraszamy organizacje pozarządowe, samorządy i wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

Wiecej informacji i materiałów na stronie internetowej projektu: http://www.ruchgraniczny.pl/