O projekcie

Wspólny projekt Towarzystwa Edukacyjnego Wiedza Powszechna oraz organizacji partnerskiej z Obwodu kaliningradzkiego "Błagopołuczije Siemji"

„Rozwiązywanie problemów ludzi starszych”

 Projekt jest wspierany finansowo przez Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód - Wschód

Cel: poprawa sytuacji ludzi starszych (w wieku ponad 50 lat) w obwodzie kaliningradzkim

Adresaci:

-  bezpośrednio:osoby stykające się w swojej pracy i działaniu z problemami osób starszych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, administracji rządowej i samorządowej, instytucji edukacyjnych i instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych z terenu obwodu kalinigradzkiego (25 osób) z udziałem ich odpowiedników ze strony polskiej (25 osób); - pośrednio: osoby w wieku 50+ z terenu  obwodu kalinigradzkiego (ok. 226 000)

Główne działania:

-  kampania medialna zwracająca uwagę na problem

-  przeprowadzenie porównawczych  badań opinii społecznej na próbie losowej obywateli Gdańska (300) i Kalingradu (300) dotyczące postrzegania ludzi starszych, ich sytuacji i ról społecznych, problemów i sposobów ich rozwiązywania, stereotypów dotyczących starzenia się i starości

-  diagnoza sytuacji osób 50+ sporządzona przez ekspertów

-  3-dniowe seminarium robocze przeznaczone dla osób zajmujących się polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz pracujących na rzecz osób starszych z udziałem przedstawicieli ONZ, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, którego efektem będzie m.in

-  opracowanie i przyjęcie dokumentów założycielskich do stworzenia międzynarodowej koalicji na rzecz wdrażania zasad ONZ w stosunku do osób starszych

-  opracowanie  i druk materiałów tworzących produkt projektu: raportu z badania opinii społecznej, referatów ekspertów zawierających rekomendacje, dokumentów dotyczących powołania międzynarodowej koalicji na rzecz wdrażania wytycznych ONZ dotyczących ludzi starszych

Przewidywane rezultaty:

-  zmiana sposobu myślenia o problemach ludzi starszych  w środowisku osób zajmujących się polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz pracujących na rzecz osób starszych w obwodzie kaliningradzkim, nabycie przez nich nowej wiedzy i umiejętności (50 osób)

-  upowszechnienie wiedzy o problemach ludzi starszych i rekomendacjach wypracowanych przez ONZ  w trakcie kampanii promocyjnej (zasięg ok.900 000 osób)

-  opracowanie i rozpowszechnienie „Niezbędnika pracownika zajmującego się problemem ludzi starszych” (300 egz.)