O projekcie

Widzieć więcej świata, czyli polskie szkoły na rzecz edukacji globalnej

    


Zadanie było działaniem z zakresu edukacji globalnej

Edukacja globalna to koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „świadomość globalną”.

Celem nadrzędnym projektu była  edukacja społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi i podejmowanie działań na rzecz szeroko pojmowanej edukacji obywatelskiej, która pozwoli zrozumieć współzależności między własnym życiem a życiem innych ludzi w globalnej wielokulturowej społeczności oraz uwrażliwienie polskiego społeczeństwo i zaakcentowanie dóbr wspólnych ludzkości poprzez  propagowanie pluralizmu, tolerancji i dialogu międzykulturowego. Celem zadania było także podniesienie świadomości i wiedzy na temat potrzeb krajów rozwijających się, zapoznanie z organizacjami, które działają na rzecz edukacji globalnej, zarówno międzynarodowych jak i polskich oraz międzynarodową politykę rozwojową oraz rozwijanie świadomości zmian klimatycznych i naszego wpływu na te zmiany,  kształtowanie empatii wobec świata przyrody i zachowań oraz postaw proekologicznych.

Istotnym celem zrealizowanego przez nas projektu było  stworzenie modelu edukacji globalnej,  podręcznika dotyczącego tej złożonej materii i wyposażenie nauczycieli w instrumentarium, pozwalającego na rzetelne zmierzenie się z tematem.

Uczestnikami bezpośrednimi projektu byli nauczyciele, głównie szkół małomiejskich i wiejskich wszystkich poziomów nauczania szkół województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego (łącznie 52 osoby) – utworzono dwie 26 osobowe grupy szkoleniowe. Rekrutację przeprowadzono poprzez ogłoszenia na stronach kuratoriów trzech wymienionych województw, informacje  rozesłane bezpośrednio do  szkół , do wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, urzędów miast i gmin.

Pozostałymi beneficjentami projektu  (wartość dodana) byli: uczniowie szkół, z których nauczyciele uczestniczyli w projekcie – kilka tysięcy uczniów i ich rodziców oraz nauczyciele i uczniowie innych szkół, do których dotrze w wersji książkowej lub elektronicznej zbiór materiałów i scenariuszy (orientacyjnych szacunków, z czasem będzie to kilkanaście tysięcy osób).Uważamy ,że wydanie przewodnika po edukacji globalnej w formie zbioru materiałów i scenariuszy „Widzieć więcej świata”  oraz możliwość skorzystania z opcji internetowej zwiększa znacząco krąg osób zapoznanych z tematem.

 Projekt  składa się z kilku faz realizacji:

W pierwszej fazie realizacji zostały przeprowadzone dwa seminaria dla nauczycieli . Zajęcia dla nauczycieli odbywały się w ośrodku szkoleniowym „Tulipan” w Gdańsku z uwagi na pochodzenie uczestników z różnych miejscowości w różnych  województwach. W ośrodku zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników. Zostali oni podzieleni na dwie 26 – osobowe grupy szkoleniowe. Zajęcia miały charakter dwumodułowy – wykład wprowadzający i warsztaty . W czasie pierwszej sesji w dn.17.10.2008 – 19.10.2008 r. każda z grup  zrealizowała następujący program:

- Co to jest edukacja globalna? Historia pomocy rozwojowej, Milenijne Cele Rozwoju, instytucje, podstawowe pojęcia                               – mgr Magdalena Honkisz (obie grupy)

- Wypracowanie przez uczestników własnych działań środowiskowych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej – konkurs na przedsięwzięcia lokalne – wprowadzenie  i warsztaty – mgr Magdalena Honkisz

- Prezentacja organizacji „Sprawiedliwy Handel” – przykładem realizacji własnych działań a także zmian zachowań konsumenckich       – Wojciech Zięba

- „Polski udział w zglobalizowanym świecie” - dr Marceli Burdelski  z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

-  Samarytanin zglobalizowany” – wprowadzenie do filozofii i historii pojęć braterstwa, solidaryzmu i pomocniczości – mgr  Michał Koss

W czasie II sesji w dn.14.11.2008 – 16.11.2008 r.  każda z grup  zrealizowała następujący program:

- prelekcja o kulturze indonezyjskiej i warsztaty tańca indonezyjskiego (prowadzący: Jadwiga Możdzer)

- „Zmiany klimatyczne na świecie i ich skutki”, prof.Mirosław Miętus, Katedra Meteorologii iKlimatologii Instytutu Geografii UG

-  Prezentacja programów i organizacji ekologicznych –  mgr Waldemar Wolniakowski

- Społeczne aspekty globalizacji – dr Witold Turnowiecki, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

-  wypracowanie przez uczestników własnych działań środowiskowych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej – konkurs na przedsięwzięcia lokalne – mgr Magdalena Honkisz

Uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w następujących blokach tematycznych uwzględniających różnorodne aspekty edukacji globalnej i rozwojowej: kulturalny, ekologiczny, ekonomiczno – społeczny, technologiczny, itp. 

- budujących empatię, solidarność społeczną i chęć pomocy : Milenijne Cele Rozwoju – analiza dokumentów, zapoznanie z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństw krajów Południa, takich jak m.in.: ONZ, UNICEF, UNESCO, PAH, Fair Trade, działalność misyjna polskich zakonów na przykładzie zakonu franciszkanów, prawa człowieka itp.

- uświadamiających jak ciężki jest los pozbawionych podstawowych praw człowieka, szczególnie  pokrzywdzonych niewolniczą pracą, brakiem dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji kobiet i dzieci w różnych stronach świata (głównie w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej) -  „ dzieci powinny się uczyć, a nie pracować” oraz „los kobiet losem dzieci”

- uwrażliwiających na zmiany klimatyczne w świecie i uświadamiających jaki jest nasz udział w tych zmianach – zachowania racjonalne i oszczędnościowe

- wywołujących empatię wobec przyrody i kształtujących świadomą postawę proekologiczną

Na zakończenie  szkolenia  zostały rozdane certyfikaty.

Drugą fazą realizacji było przygotowanie projektu Tygodnia Edukacji Globalnej przez uczestników programu –  realizacja inicjatywy we własnym środowisku lokalnym w listopadzie 2008  oraz  opracowanie i przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej. Wykorzystano formę konkursu  - jury wyłoniło i nagrodziło najciekawsze prace.

28 listopada 2008 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im.Marynarki Wojennej w Gdyni  odbył się II Pomorski Dzień Edukacji Globalnej . W trakcie tego dnia  były prezentowane prace konkursowe w formie ekspozycji oraz prezentacji. Uczestniczyło łącznie ok. 200 uczniów i nauczycieli , m.in. z III Liceum Ogólnokształcącego im.Marynarki Wojennej Gimnazjum nr 24 w Gdyni, V Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego w Gdańsku, Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi, Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonych Dzieci Europy w Gdyni i in.

Uczestnicy wysłuchali wykładu  dr Marcelego Burdelskiego z Katedry Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Gdańskiego,  „Azja dzisiaj – szanse, rozwój i dylematy na temat kosztów, jakie ponosi społeczeństwo Azji w wyniku szybkiej transformacji”  oraz zapoznali się z ideą sprawiedliwego handlu, którą przedstawił Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu "Trzeci świat i My".  Duże zainteresowanie wzbudziła demonstracja gongów i dzwonków tybetańskich przeprowadzona przez Antoniego Polakowskiego.Znaczną część programu II Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli uczestniczących w projekcie - szereg krótkich wystąpień na temat różnych krajów Azji  .Bardzo interesującą inscenizacją obrazująca niewolniczą pracę  dzieci przygotował „Teatr przez Sito”, który tworzą  gimnazjaliści i licealiści skupieni przy Domu Sztuki w Gdańsku-Stogach.

Uczestnikom konkursu oraz osobom aktywnie uczestniczącym w przygotowaniu i przeprowadzeniu działań  węczono nagrody książkowe i dyplomy.

Trzecim etapem realizacji projektu było powołanie zespołu redakcyjnego doświadczonych autorów scenariuszy i programów dla opracowania „szkolnego przewodnika po edukacji globalnej”, który został opracowany w formie zbioru materiałów i scenariuszy dla nauczycieli pod tytułem „Widzieć więcej świata” w formie wydania książkowego ( 120 stron, 500 egz.) oraz w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie www i płytach CD. Zawiera on wykłady, scenariusze lekcji na wszystkie poziomy nauczania, formy zajęć pozalekcyjnych, przykłady dobry praktyk, strony adresowe instytucji i organizacji zajmujących się tematyką edukacji globalnej, a zatem stanowi instrument merytoryczno – metodyczny w pracy nauczycieli w ramach lekcji wychowawczych, poszczególnych przedmiotów, kół zainteresowań, imprez szkolnych itp. Znalazły się w nim  materiały wypracowane podczas warsztatów przez uczestników oraz materiały, które powstały w wyniku wcześniejszych projektów dotyczących edukacji globalnej, zrealizowanych prze Towarzystwo w latach poprzednich. Zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej został załączony do sprawozdania.