O projekcie

 

 

Towarzystwo  Edukacyjne  „Wiedza Powszechna”  zaprasza   osoby  pracujące  w  mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorstwach  oraz  podmiotach   ekonomii   społecznej   do   udziału   w   bezpłatnych  szkoleniach  językowych  (angielski   i   niemiecki,   różne   poziomy)  i komputerowych  (różne  poziomy)  w  ramach  projektu  „Wszechnica  kwalifikacji  językowych  i  komputerowych”,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  (Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020  Oś  priorytetowa  05.  Zatrudnienie  Działanie  05.05.  Kształcenie  ustawiczne).

Celem projektu jest poprawa sytuacjina rynku pracy osób będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, dzięki podwyższeniu kwalifikacji językowych i komputerowych.

Warunki uczestnictwa:

- ukończone 18 lat

- praca w MŚP lub podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym

- zamieszkanie, zatrudnienie na terenie woj. pomorskiego

Pierwszeństwo w rekrutacji  będą miały osoby w wieku  50+ i/lub o niskich kwalifikacjach.

Szkolenia językowe (język angielski i niemiecki)  będą trwały 120 godzin i zostaną zakończone egzaminem. Grupy będą liczyły po 12 osób o podobnym poziomie znajomości języka. Uczestnicy otrzymają powszechnie uznawane certyfikaty TGLS lub równoważne. Osobom biorącym udział w szkoleniu zapewnione zostaną podręczniki na odpowiednim poziomie.

Szkolenia komputerowe będą trwały 80 godzin i zakończone zostaną  egzaminem. Grupy będą liczyły po 10 osób o podobnym poziomie umiejętności komputerowych. Uczestnicy otrzymają powszechnie uznawane certyfikaty ECCC lub równoważny.  Osobom biorącym udział w szkoleniu zapewnione zostaną podręcznik i materiały szkoleniowe.

 

Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy 264 os. w wieku aktywności zawodowej poprzez zapewnienie im udziału w szkoleniach komputerowych i językowych (angielski/niemiecki) zakończonych egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, zgodnych z potrzebami danej osoby i oczekiwaniami pomorskiego rynku pracy w okresie I 2020-VI 2021.

Cele szczegółowe projektu:

a). nabycie przez min. 90% ze 120 uczestników szkoleń TIK kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą kompetencji DIGCOMP potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem,

b). nabycie przez min. 90% ze 144 uczestników szkoleń  językowych kwalifikacji językowych zg. z ESOKJ potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem.

Dla każdego uczestnika projektu planujemy realizację analizy potrzeb edukacyjnych umożliwiających dopasowanie zakresu/poziomu wsparcia. Ponadto dla 120 osób szkolenia w zakresie TIK, a dla 144 – językowe (120 os. – angielski, 24 os. – niemiecki) - wszystkie na indywidualnie dostosowanym poziomie, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji.

Do najważniejszych rezultatów projektu należy nabycie kwalifikacji przez min. 90% uczestników projektu (w tym os. 25+, 50+ i o niskich kwalifikacjach), co przełoży się na lepsze dostosowanie ich kompetencji/kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 523 453,29 zł, całkowita wartość projektu: 615 827,40 zł.